Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Kovo 11-ąją Šv. Mišios už Tėvynę

Į bažnyčią rinkosi Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai, parapijiečiai, svečiai. Klebonas Artūras Stanevičius pasveikino susirinkusius maldai už Tėvynę minint Lietuvos 28 nepriklausomybės metines pakviesdamas tikinčiuosius pasimelsti už buvusius ir esamus valstybės vadovus, už mūsų Povilo Lukšio šaulių kuopą  bei vadę Kristiną Župerkienę.

Klebonas ragino melstis už jaunuosius šaulius, kurie minint istorines tautos datas nuolat prisijungia prie Povilo Lukšio šaulių kuopos, už Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus ir už visus Lietuvos žemės vaikus, kur jie bebūtų. „Mūsų malda tebus ta dangaus šviesa, kuri mums padės nugalėti sunkumus ir pavojus saugant mūsų Tėvynės laisvę“, - kalbėjo klebonas.

Šv. Rašto skaitinius skaitė moksleivė Urtė Šantaraitė.

Visuotinėje maldoje visi prašėme Viešpaties:

Stiprinti visus mūsų krašto žmones, kad pasinėrę į darbus, skubėjimą, rūpesčius neužmirštų amžinųjų vertybių: tikėjimo, vilties ir meilės; Dėkodami Dievui už laisvės dovaną meldėme palaimos, tvirtumo, vienybės  Lietuvos žmonėms saugant iškovotą Tėvynės laisvę; Meldėme, kad visą reginti Dievo akis saugotų visuotinę Bažnyčią bei jos tarnus: popiežių, vyskupus, kunigus, kurių liudijimai, kantri ganytojiška tarnystė įkvepia žmones pasitikėti Dievu sunkiose gyvenimo situacijose puoselėjant savo valstybę, tvirtinant dorinius valstybės pamatus; Meldėme Dievo, kad suteiktų Lietuvos žemės vaikams ryžto imtis atsakomybės už savo krašto ateitį, darbuotis Tėvynės labui, vengti savanaudiškumo, siekti kilnių tikslų.

Bažnyčioje šalia Lietuvos vėliavos šauliai atnešė ir pastatė Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos vėliavą. Bažnyčia bei tikintieji, kaip ir vasario 16 - ąją buvo pasipuošę tautinėmis spalvomis ir tautos ženklais. Po Šv. Mišių klebonas pakvietė maldininkus sugiedoti tautinę giesmę.

Prieš savaitę jungėmės maldos dienoje už pasaulyje pabirusius tautos vaikus. Tikime, kad minint istorines Lietuvos datas viso pasaulio lietuviai pasaulio bažnyčiose ir bažnytėlėse kalba tą pačią maldą atverdami Dievui kiekvienas savo širdį.

                                                                           

                

Genė Sereikienė

                                           Nuotraukos straipsnio autorės ir Genovaitės Matusevičienės