Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-04-17 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

Didžiosios savaitės trečiadienį šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už naujai išrinktą Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, naująją savivaldybės tarybą ir visus Kėdainių krašto žmones. Meras Valentinas Tamulis yra šv. Jurgio bažnyčios parapijietis aktyviai dalyvaujantis bendruomenės gyvenime, todėl būtent šioje bažnyčioje buvo prašoma aukoti Šventąsias Mišias.

Šv. Mišias aukojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Koncelebravo: Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios klebonas Norbertas Martinkus, Labūnavos bažnyčios klebonas Skaidrius Kandratavičius ir Dotnuvos bažnyčios klebonas Gražvydas Geresnionis. Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas į susirinkusius maldininkus kreipėsi žodžiais: „Brangūs broliai ir seserys, šiandien į šias Didžiojo trečiadienio Šv. Mišias mus sukvietė mūsų gerbiamas Meras Valentinas Tamulis. Dėkodamas Dievui, Jis prašo mūsų visų maldų už Kėdainių krašto žmones, už naująją tarybą ir save patį. Iš tiesų palaiminta tauta ir bendruomenė, kuri drauge su vadovais naujus darbus pradeda prašydama Dievo palaimos. Linkėdami sėkmės, nuoširdžia malda paremkime mūsų Mero Valentino Tamulio ir Kėdainių savivaldybės tarybos mintis, sumanymus, vizijas ir darbus. Prašykime jiems ir jų artimiesiems sielos ramybės ir sveikatos. Pasimelskime už mūsų Mero širdies troškimus. Melskimės prašydami taikos, vienybės, ramybės ir klestėjimo visiems Kėdainių krašto ir visos mūsų Lietuvos žmonėms".

Šv. Mišiose meras Valentinas Tamulis skaitė tos dienos Šventojo Rašto skaitinį. Psalmę giedojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančio jaunimo atstovė Meda Juodenytė. Visuotinę maldą skaitė Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimo atstovė Monika Vekrikaitė. Atnašas nešė seimo narys Darius Kaminskas su žmona Aušrele. Šventosiose Mišiose giedojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Sumos Didysis Choras. Choro vadovė Aušra Giedrienė. Šventosiose Mišiose dalyvavo Kėdainių rajono tarybos nariai, šauliai, šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono ir Carito maldininkai, parapijiečiai ir svečiai. Naujai išrinktąjį Merą po Šventųjų Mišių sveikino Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir susirinkę svečiai. Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė išsakė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomenės sveikinimą šiais žodžiais:

„Gerbiamas Mere,
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomenės vardu, nuoširdžiai sveikinu tvirtai paėmus Kėdainių rajono vadovo vairą į savo rankas. Dirbdamas seniūnu, Jūs liudijote patį Kristų savo gyvenimu. Tarnavote visiems: ypač mažiausiems, vargšams ir nuskriaustiesiems. Jūs visada kartu su mūsų Bažnyčia Didįjį Penktadienį drąsiai į savo rankas ėmėte kryžių ir jį nešėte tiek už Pelėdnagių seniūnijos gyventojus, tiek už Kėdainių seniūnijos žmones. Na, o šiandien visi čia susirinkę į Šventąsias Mišias, atšventėme Kristaus kryžiaus pergalę. Gerbiamas mere, visų mūsų vardu, noriu palinkėti prisikėlusio Kristaus per Velykas ištartais pirmaisiais žodžiais: „Drąsos!” Drąsos ir toliau irtis prieš srovę. Drąsos kuriant Dangaus Karalystę visame Kėdainių rajone! Dievas tikrai jus myli, laimina ir globoja. Jo malonės dėka ta Dievo Dangaus Karalystė, kartu pradėta kurti su Juo jau šiandien, tikrai išplis ne tik visoje Lietuvoje, bet iki pačių žemės pakraščių. Patys šilčiausi ir nuoširdžiausi sveikinimai ir gėlės nuo mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomenės."

Pasibaigus sveikinimams šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visus sugiedoti giesmę „Ilgiausių metų", linkint naujajam Merui Valentinui Tamuliui stiprybės ir Dievo palaimos nelengvame darbe. Vakaras baigėsi Agape Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Parapijos namuose.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės