Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Porciunkulės – Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės iškilmė

Štai ir paskutinis šių metų vasaros mėnuo, kuris prasidėjo Porciunkulės atlaidais. Porciunkulės atlaidus galima gauti kiekvienoje pasaulio katalikų bažnyčioje atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją ir pasimeldus popiežiaus intencija.

Šv. Pranciškus Asyžietis 1209 metais savo rankomis atstatė pirmojo krikščionybės tūkstantmečio pabaigoje statytą Porciunkulės bažnytėlę, kuri tapo pranciškonų dvasiniu centru. 1216 metais šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji lankydami Porciunkulės bažnytėlę ir melsdamiesi joje gautų visuotinius atlaidus.

Aplinkui mažytę Porciunkulės bažnytėlę buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika. Porciunkulės bažnytėlė liko bazilikos viduje. Bazilika randasi Italijoje, Asyžiaus miestelio kalvos slėnyje. Atlaiduose svarbiausiai yra nuoširdi atgaila ir pasiryžimas atsižadėti nuodėmių, kurios žmogaus sieloje palieka randus. Atlaidai švelnina ir gydo juos.

Porciunkulės atlaidų iškilmė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo Bendruomeninės Atgailos Sakramento šventimu. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, kuris priminė, kokia svarbi mums visiems yra ši šventė. Jis kvietė tikinčiuosius nelaikyti širdyse nuoskaudų, pykčio ir neapykantos savo artimui, priimti žmogų tokį koks jis yra, pajėgti suprasti, gebėti atleisti.

Vyko iškilminga procesija aplinkui bažnyčią. Giedojo bažnyčios choras. Procesijoje dalyvavo tą dieną į Porciunkulės atlaidus atėję maldininkai: Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai, Marijos legionas, Caritas, kiti parapijiečiai bei svečiai. Marijos legiono maldininkės pasirūpino, kad prie bažnyčios palaidotų kunigų kapelių degtų žvakės.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius palinkėjo Švč. Mergelės Marijos globoje esantiems gražaus bendravimo ir sutarimo.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Genovaitės Matusevičienės