Marijos legionas spausdinti
Marijos legionas

„Marijos Legionas yra katalikiška pasauliečių organizacija. Ji buvo įkurta 1921 metais rugsėjo 7 dieną Dubline, Airijoje. Įkūrėjas Pranas Duffas (Frank Duff), gyvenęs 1889 06 07 - 1980 11 07. Sparčiai paplito po visą pasaulį. Dabar šio judėjimo grupelių (prezidiumų) yra beveik kiekvienoje pasaulio šalyje, o jo atmintinė knyga „Legio Mariae" yra išversta į daugiau nei 50 kalbų.

Marijos Legionas susideda iš aktyvių narių ir maldos pagalbininkų. Šiuo metu pasaulyje priskaičiuojama apie 3 milijonus aktyvių narių ir apie 10 milijonų maldos pagalbininkų.

Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV. Ji atvyko į Lietuvą kaip Marijos Legiono tarybos Dubline pasiuntinė. Ji viešėdama Lietuvoje 4 metus, lankė parapijas ir plėtė Marijos Legiono veiklą.

Marijos legiono nariai su vyskupo ir parapijos klebonų leidimu dirba dvasinius gailestingumo darbus parapijose. Kunigų vadovaujami jie padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimo mokslą ir darytis geresniais katalikais.

Marijos Legiono tikslas – Dievo garbė ir asmeninės pastangos siekti šventumo. Legiono nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Marijai, ragindami uoliai kalbėti rožinio maldą. Parapijos aplinkoje Legiono nariai apaštalauja pagal dvasios vado nurodymus. Tikslas yra Dievo garbė per narių šventumą, išvystyta malda ir aktyviu įsijungimu į Bažnyčios darbą.“

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 2017 metų kovo mėnesį klebono Artūro Stanevičiaus iniciatyva įkurtas Marijos legionas. Klebono paraginta surinkau Marijos legiono 12 aktyvių narių moterų.

Dvasinis Marijos legiono vadovas yra Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Marijos legiono grupės vadovė tikybos mokytoja Genė Sereikienė, iždininkė Antanina Mugienė. Dar tik pirmieji Marijos legiono žingsniai šioje bažnyčioje.

Pradėjome nuo Šv. Mišių už Marijos legioną, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Po Šventųjų Mišių klebonas kiekvieną legionierę palaimino.

Įkvėptos klebono padrąsinimo ir paskatinimo tapti geromis legionierėmis rinkomės maldai. Tarp maldynų radosi ir „Marijos legiono Tessera“ knygelė išleista 1992 metais, Vilniuje. Skaitome Marijos legiono maldą susirinkimuose, kurie be penktadienio adoracijų būna kartą per mėnesį.

Moterų aktyvisčių grupę papildė ir pirmieji maldos talkininkai, šeimos.

Dalyvaujame penktadienio adoracijoje - vedame Rožyno maldą.

Organizuotai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi dalyvavome Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje.

Adoravome naktinėje adoracijoje. Kalbame Gyvąjį Rožyną kas mėnesį vis kitomis intencijomis.

Meldžiamės už ligonius ir vargšus, visus, kuriems reikia mūsų maldų, lankome ir globojame sergančius. Prisidedame prie sielovados ir apaštalavimo darbų. Kviečiame nepasikrikštijusius krikštytis, o nepriėjusius Pirmosios Komunijos dalyvauti parapijinės katechezės pamokose.

Spalio mėnesį bažnyčioje prieš Šv. Mišias kalbėjome Rožyną su Pirmajai komunijai besiruošiančiais vaikais. Drauge meldėsi ir jų tėveliai.

Vykome į maldingas piligrimines keliones - Šiluvą, Vilnių Aušros vartus“, Krekenavos baziliką, kur susitikome su Krekenavos bazilikos Marijos legiono narėmis. Buvo įdomu pasidalinti gerąja darbų patirtimi su anksčiau įkūrusiomis Marijos legioną maldininkėmis. Dovanų gavome stebuklingą Krekenavos Dievo Motinos paveikslą. Dalyvaujame atlaidų procesijose. Telkiame Marijos legiono maldos talkininkus.

Jau minėti legionierių susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Virgilija Bobinienė veda susirinkimų kroniką. Susirinkimuose pristatome savo tikėjimo patirtis, kalbame apie malones gautas per Švč, Mergelės Marijos užtarimą skaitome tekstus iš Aukso knygos“. Žiūrime krikščioniškus filmus.

Pasisiuvome išskirtinius Marijos legiono ženklus turinčius – mėlynus šalikus su Šiluvos Švč. Mergelės Marijos logotipu.

Dar neturime Marijos legiono vėliavos, bet ateityje žadame ją įsigyti.

Marijos legiono veiklą aprašau Šv. Jurgio bažnyčios elektroniniame puslapyje. Kviečiu tikinčiuosius tapti Marijos legiono darbininkais.

Žvelgiant į Švč. Mergelės Marijos altorių susirikiuoja eilės:

 

 

***

Ten, kur Tavo altorius, Marija,

Ateinu laikydama delne

Degančią žvakelę.

Padėkos sidabro apvaduose -

Už stebuklą, malonę, sveikatą...

Šalia žodžiais litanijos lyja...

Iš didelio puikybės rūmo

Čia nešame riekelę nuolankumo.

Atveriu ir aš ką Marijai turiu atnešus -

Maldą, maldavimą, dėkojimą...

Tik Jai ir man težinomą už ką...

Ten, kur Tavo altorius, Marija,

Aukoju tarsi žvakę delne

Ne aukso, sidabro giją,

O tą, kurios atodūsį

Gilų kasdieną girdi -

Gyvą votą -

Savo plakančią širdį.

 

Genė Sereikienė – Marijos legiono grupės vadovė