Palaimintasis Teofilius Matulionis spausdinti
Stendas

Nuotraukoje palaimintojo arkivyskupo kankinio 

Teofiliaus Matulionio apsilankymo akimirka

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 1937 metais.

 

Centre nuotraukos matome palaimintąjį  arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį.

Iš dešinės kun. Kazimieras Pronckietis – Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas ir

dekanas ir kan. Norvaiša.

Iš kairės - kun. Augustinas Pronckietis ir vikaras J. Gaubas.

 

 

1937 metais birželio 27 – 29 dienomis Kauno arkivyskupija surengė Eucharistinį kongresą skirtą Krikščionybės 550 metinėms paminėti. Šio kongreso vyriausias pirmininkas buvo tuometinis vyskupas Teofilius Matulionis.

Birželio 26 dienos popietę maldininkai iš visų arkivyskupijos vietų atvyko į Kėdainius – eucharistinę šventę. Pasipuošė abi Kėdainių bažnyčios. Kėdainių miestas taip pat pasidabino žalumynais ir šventais paveikslais. Eucharistinio kongreso proga Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta ir pašventinta Lurdo Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos statula.

Birželio 26 dienos antroje pusėje šv. Jurgio bažnyčioje eucharistinių iškilmių pradžią skelbė giesmė ,,Ecce Sacerdos Magnus“. Įžanginį žodį tarė vyskupas Teofilius Matulionis. Jis sakė, kad 550 m. krikščionybės jubiliejaus proga už suteiktą Jėzaus Lietuvai malonę, kaip padėka surengtas Eucharistinis kongresas Kėdainiuose, kad tikintieji pagarbintų eucharistinį Jėzų, Jam padėkotų ir paprašytų laiminti ir globoti Katalikų Bažnyčią, Tėvynę Lietuvą, visas šeimas.

Birželio 27 dieną bendros pamaldos vyko Šaulių aikštėje (dabartinėje arenoje), o vakare prasidėjo įspūdinga naktinė adoracija. Maldininkai laikė rankose spalvotu popieriumi apjuostas žvakes. Vyskupas Teofilius Matulionis pradėjo pamaldas, į kurias susirinko 12 tūkstančių tininčiųjų. Dalyvavo 30 mišrių chorų, kurie giedojo giesmes. Iš Šaulių aikštės Vyskupui Teofiliui Matuliuoniui palaiminus minią tyli tikinčiųjų procesija patraukė į šv. Jurgio bažnyčią. Viduryje procesijos buvo nešamas kryžius. Apie 12 val. nakties, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia buvo sausakimša. Žmonių buvo pilnas ir šventorius. Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Teofilius Matulionis.

 

 

2017 m. birželio 25 d. arkivyskupas

Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

 

 

 

 
 
Altorėlis

Laukdami palaimintojo arkivyskupo garbingojo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos įsigijome altorėlį (autorius skulptorius Audrius Zubavičius). Jame jau galima grožėtis tautodailininkės Audronės Rudienės nutapytu ir šv. Jurgio parapijai padovanotu kanoniniu paveikslu.

plačiau
 
Paroda

 

Kviečiame aplankyti:

Palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

plačiau
 

 

 

Kanoninį palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslą nutapė ir parapijai padovanojo tautodailininkė Audronė Rudienė.