Visuotinės maldos spausdinti
II Velykų sekmadienis B                II VELYKŲ SEKMADIENIS (DIEVO GAILESTINGUMO)
 
Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, maldaukime visagalį Tėvą pasilenkti prie mūsų mažumo, kurį Jis pašlovino savo Sūnuje, prisikėlusiame iš numirusių. Visi kartokime:
 

Gailestingumo Tėve, išklausyk mus!
 
Melskime už visus pakrikštytuosius; vienintelis Prisikėlusysis tesuvienija juos viename tikėjime, vienoje meilėje, vienoje Bažnyčioje.
 
Melskime už atšalusius ar netikinčius krikščionis; tegul pajunta Prisikėlusiojo artumą ir Jo dovanojamą ramybę.
 
Melskime už mūsų popiežių Pranciškų; tegul be baimės siūlo pasauliui gailestingumo vaistus.
 
Melskime už pasaulio valdžias; tegul visi pripažįsta įstatymą To, kurio Karalystė ne iš šio pasaulio.
 
Melskime už persekiojamus krikščionis; tebus ištikimi Prisikėlusiojo liudytojai.
 
Kunigas: Viešpatie, sėjantis ir auginantis savųjų tarnų tikėjimą, gaivink jį Žodžiu ir sakramentais, kad turėtume apsčiai gyvenimo per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.