Visuotinės maldos spausdinti
III Velykų sekmadienis B


Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, mes, dvidešimt pirmojo amžiaus Jėzaus mokiniai, susibūrėme čia kaip ir anie prieš du tūkstantmečius. Ir su mumis yra Viešpats. 
 
Viešpatie, suteik mums savo džiaugsmo pilnatvę!
 
Jėzau, rodantis savo žaizdotas rankas ir kojas, padėk Bažnyčiai patikimai tave liudyti tiek kryžiaus varganumu, tiek prisikėlimo garbe.
 
Jėzau, atsiradęs tarp besikalbančių mokinių, leisk sergantiems, įkalintiems, pavergtiems, vargstantiems, apšmeižtiems, vienišiems patirti dievišką ir žmogišką artumą.
 
Jėzau, pasveikinęs saviškius ramybės linkėjimu, paguosk taikos dovana žmones ir kraštus, kuriuose kerštas, karas, baimė ir nepasitikėjimas.
 
Jėzau, atvėręs protą suprasti Raštus, apdovanok mokslo ir meno puoselėtojus jautrumu tam, kas yra kartu gera, gražu ir teisinga.


Jėzau, valgantis su mumis prie šventojo stalo, vienyk visų kalbų, tautų, rasių ir giminių žmones ir savo Dvasia naikink viską, kas skiria.
 
Kunigas: Viešpatie Jėzau, išklausyk savo mokinių maldas ir duok jiems savosios Dvasios, kad Tavo ir mūsų Tėvo garbei džiaugsmu nuskaidrintų pasaulio veidą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.