Visuotinės maldos spausdinti
IV Eilinis sekmadienis B

Kunigas: Yra daugybė kelių į tiesą, tačiau savo žodžių aiškinimą, saugojimą ir skelbimą Viešpats patikėjo Bažnyčiai, pripildęs ją Šventosios Dvasios. Todėl melskime dvasinio paklusnumo paties Dievo skelbiamai džiaugsmingajai žiniai.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kad vyskupai ir kunigai vienybėje su Popiežiumi uoliai skelbtų Viešpaties jiems patikėtąją žinią, melskime.

 

Kad vyrų ir moterų vienuolijos bei kitokios Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenės būtų tikrojo tikėjimo ir malonės žiburiai pasaulyje.

 

Kad pasaulio galingieji priimtų ir gyvenime taikytų Bažnyčios mokymą apie darbą ir žemiškąsias gėrybes, meldžiame.

 

Kad skurdą, ligas persekiojimus ir neteisybes kenčiantieji išgirstų, priimtų ir atrastų gyvenimo prasmę bei džiaugsmą Dievo Žodyje, kurį skelbia Bažnyčia, meldžiame.

 

Kad mirusieji tikintieji amžinybėje atrastų mylintį ir gailestingąjį Dievą, kuriuo žemės gyvenime tikėjo ir kuriam gyveno  meldžiame.

 

Kunigas: Amžinasis Dieve, Tu palikai žmonijai paguodžiančią ir gaivinančią žinią, kurią saugoti ir skelbti patikėjai Kristaus Bažnyčiai. Lydėk jos veiklą savo malone, kad paskelbta geroji naujiena žmonių širdyse prigytų ir neštų vaisių visame pasaulyje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.