Visuotinės maldos spausdinti
IV Velykų sekmadienis B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, tikėdami, kad Dievas mus pažįsta ir myli, ir pasitikėdami prieš tris šimtmečius Trakuose vainikuotos Lietuvos Globėjos užtarimu, paveskime Jam savo ir pasaulio rūpesčius.
 
Gaivink savo žmones, Viešpatie!
 

Pagelbėk Bažnyčios ganytojams būti pasirengusiems net gyvybę atiduoti už jiems pavestųjų išgelbėjimą.
 
Paliesk jaunimą savo meile ir padrąsink pasirinkti pašaukimą, labiausiai atitinkantį Tavo jiems numatytąjį planą.
 
Stiprink kiekvieną vaikiną, šaukiamą būti kunigu, ir leisk patirti džiaugsmą gyvenant ne dėl savo naudos.
 
Užgesink žmonių širdyse ir tarp tautų bei valstybių viską naikinančią nepasitikėjimo, neapykantos, beatodairiškų interesų, karų ugnį.
 
Savo atleidimu paliesk labiausiai gailestingumo reikalingus žmones; teskelbs nauju gyvenimu Kristaus pergalę.
 
Kunigas: Jėzaus Tėve ir mūsų Tėve, dovanojęs mums tobulą Ganytoją, išklausyk savo kaimenės maldas ir pagelbėk ištikimai sekti Jėzumi, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.