Visuotinės maldos spausdinti
Jono Krikštytojo gimimas B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, švento Jono Krikštytojo užtariami, melskime, kad Kristaus džiaugsmą patirtų kiekvienas žmogus.

Dievo Avinėli, pasigailėk mūsų!


Melskime, kad Bažnyčia, Jono Krikštytojo pavyzdžiu, padėtų pasauliui pamatyti tarp žmonių esantį Išganytoją.


Melskime, kad katechetai, tikybos mokytojai ir klasių auklėtojai atskleistų auklėtiniams dorybių grožį.


Melskime, kad jaunimas, ieškantis pašaukimo, turėtų drąsos pasirinkti ne vien naudą teikiantį kelią.


Melskime, kad valdžios žmonės ir įstatymų leidėjai savo veikloje visada remtųsi tik tuo, kas gražu, gera ir teisinga.


Melskime, kad tėvams, negalintiems turėti vaikų, būtų suteikta tinkama medicininė ir moralinė pagalba, kad atsivertų širdys pasirūpinti svetimais tėvų paliktais.


Melskime, kad priklausomybių kankinami surastų noro ir jėgų pakeisti gyvenimą.