Visuotinės maldos spausdinti
Kalėdų visuotinė malda B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, Kalėdų šventė mums apreiškia didžią paslaptį: Dievas yra taip arti, kad jo Sūnus tapo vienu iš mūsų ir priėmęs žmogaus gyvenimą, priėmė mūsų žemiškąjį neturtą, žmonių abejingumą, išdavystę bei skaudžią mirtį, mums parodydamas, kaip žmogiškąją būtį galima pašvęsti Dievui, pašventinant visą pasaulį. Melskime už save ir visus, kad ištikimai įvykdytume savo misiją šiame pasaulyje.

 

Meldžiam tave, Viešpatie!

 

Kad šventoji Bažnyčia, kaip Kalėdų žvaigždė, kilniu savo vaikų gyvenimo pavyzdžiu visiems apreikštų Dievo Sūnų, meldžiame Tave.

 

Už negimusius ir netrokštamus kūdikius, kad mūsų visų meilė ir globa padėtų jiems saugiai žengti pirmuosius gyvenimo žingsnius, meldžiame Tave.

 

Už visus kenčiančius, ligonius ir nuskriaustuosius, kad, mūsų padedami, jie atrastų žmonių ir Dievo meilę ir džiugiai švęstų Kalėdas, meldžiame Tave.

 

Už visus dirbančiuosius, kad savo darbus matytų ne vien kaip sunkų pragyvenimo šaltinį, bet kad Viešpatyje rastų kūrybinio džiaugsmo ir jaustųsi esą Dievo bendradarbiai pasaulyje, meldžiame Tave.

 

Už pasaulio galią, turtus ir valdžią turinčius, kad savo turtais ir galia tarnautų, o ne išnaudotų žmones, meldžiame Tave.

 

Už ganytojus ir tikinčiuosius visame pasaulyje, kad patyrę džiaugsmingą Dievo Sūnaus atėjimą į mūsų žemę ir žmogiškąją būtį, skelbtų Gerąją naujieną visiems žmonėms, meldžiame Tave.

 

Už visus žmones, kad mokėtų ieškoti gyvenimo prasmės ir surastų ją pasaulin atėjusio Išganytojo gyvenime, meldžiame Tave.

 

Kunigas: Viešpatie, Jėzau Kristau, panorėjęs būti vienu iš mūsų, leisk kasdienybėje Tave atpažinti kiekviename žmoguje, o Tavo valią kiekviename įvykyje, kad kasdieną vis labiau patirtume Dievo vaikų laimę ir Dieviškosios įsūnystės džiaugsmą. Prašom Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.