Visuotinės maldos spausdinti
Ketvirtojo advento sekmadienio B

Kunigas: Šiandien susirinkę prie Viešpaties altoriaus, sudėkime ant jo visus savo prašymus taip nuoširdžiai, lyg stovėtume Betliejuje prie prakartėlio slenksčio.

 

Meldžiam tave, Viešpatie!

 

Už Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, kad galėtų įvykti jo karščiausias troškimas – tautos ir valstybės atsivertų Jėzui savo sienas, o žmonės – savo širdis.

 

Už savo Tėvynę, kad ji, būdama ištikima Dievui ir Evangelijai, savo vaikus vestų į laimę.

 

Už savo tėvus, brolius ir seseris, kad Jėzus galėtų su džiaugsmu apsigyventi jųjų namuose.

 

Už visus, kuriems pareikšime savo šventinius linkėjimus, kad gražiausia dovana jiems būtų sąžinės ramybė ir sielos džiaugsmas.

 

Už ligonius ir kenčiančius, kad Kristaus Gimimo šventę galėtų praleisti didelėje ramybėje.

 

Už toli esančius mūsų artimuosius ir draugus, kad prie Kūčių stalo mus visus sujungtų didi meilė, plaukianti iš Jėzaus prakartėlio.

 

Už save pačius, kad, žvelgdami į Kūdikėlį Jėzų, trokštume būti geri dangaus Tėvo vaikai ir geri broliai seserys visiems gyvenimo kelyje sutiktiesiems.

 

Kunigas: Viešpatie Jėzau, ateidamas į šiąžemę, tu pamokei mus pasiaukoti kitų labui. Išklausyk mūsų maldas už visus žmones, kad visi panorėtų ateiti prie tavo prakartėlio. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.