Visuotinės maldos spausdinti
Krikščionių vienybės savaitės B

Kunigas: Dėkodami už išlaisvinimą iš nuodėmės vergijos, išsakykime Viešpačiui savo poreikius prašydami Jo sutraukyti mus kaustančias grandines ir sujungti mus meilės ir bendrystės saitais.

 

Uždėk, Viešpatie, ant mūsų savo rankas, kad gyventume.

 

Išėjimo Dieve, tu išvedei savo tautą per Raudonąją jūrą ir ją išgelbėjai. Būk dabar su mumis ir išlaisvink mus iš visų vergijos formų ir visko, kas temdo žmogaus kilnumą.

 

Apstumo Dieve, būdamas geras tu rūpiniesi viskuo, ko mums reikia. Būk dabar su mumis, padėk mums pakilti virš savanaudiškumo bei godumo ir suteik drąsos skleisti teisingumą pasaulyje.

  

Meilės Dieve, tu sukūrei mus pagal savo paveikslą ir atpirkai Kristuje. Būk dabar su mumis, įgalink mus mylėti savo artimą ir svetingai sutikti ateivį.

 

Taikos Dieve, tu lieki ištikimas savo sandorai su mumis net ir tada, kai mes nuo tavęs nutolstame, ir Kristuje sutaikai mus su savimi. Būk dabar su mumis ir duok mums naują dvasią ir naują širdį, kad galėtume atmesti smurtą ir būti tavo taikos tarnais.

 

Šlovės Dieve, tu esi visagalis, tačiau panorai Jėzuje pasirinkti namus žmonių šeimoje ir Krikšto vandenyse mus įsivaikinai. Būk dabar su mumis ir padėk išlikti ištikimiems savo šeimos įsipareigojimams bei savo bendruomeninėms pareigoms ir stiprinti bendrystės su savo broliais bei seserimis Kristuje saitus.

 

Trivieni Dieve, tu suvienijai mus Kristuje su savimi ir vieną su kitu. Būk dabar su mumis ir Šventosios Dvasios galia bei paguoda išlaisvink mus iš egoizmo, puikybės ir baimės, kad nenukrypdami siektume tavo Bažnyčios visiškos regimos vienybės.

 

Kunigas: Viešpatie, Jėzau Kristau, Tavo atsiųstoji malonė tekeičia ir tetobulina mus ir visą pasaulį. Tegul tavoji bažnyčia būna tas raugas, kuris jį keičia, darydamas teisingumo ir meilės buveine visiems žmonėms. Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.