Visuotinės maldos spausdinti
Kristus, Visatos valdovas (Kristus Karalius) B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, maldaukime visagalį Viešpatį, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis; Jo malonės tepalenkia mus Jo amžinajai Karalystei.

 

  Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Melskime už daugybę pakrikštytųjų, iš kurių Kristus padarė Dievui, savo Tėvui, karaliją ir kunigus.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų ir už visus ganytojus, ne šio pasaulio Karalystės tarnus.

 

Melskime už visus žemės valdovus; tepažįsta jie Kristaus valdžią, garbę ir Karalystę.

 

Paveskime Dievui keleivius, kenčiančius, ligionius ir visus vargstančius ar gundomus žmones.

 

Melskime už mūsų mirusiuosius Kristui šiame pasaulyje; tepriima juos į Dangaus Karalystę pirmutinis prisikėlusis iš numirusiųjų.

 

Tegul ir mes klausime Kristaus, kuris yra tiesa, ir ištikimai liudysime mūsų Karalių visomis aplinkybėmis.

 

Kun.: Dieve, pasaulio Kūrėjau, Tavo visagalė valia valdo amžių tėkmę; būk dėmesingas mūsų šauksmui ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę: tada mes nuolat džiaugsimės, šlovindami Tavo gailestingumą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.