Visuotinės maldos spausdinti
Lapkričio 1d., Visi Šventieji B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, palaimintajam ir šlovingajam, ir išmintingajam, ir padėkos vertam, ir galingajam, vienam šventam tarp visų šventųjų mūsų Dievui tekyla Bažnyčios malda.

 

  Palaimink mus, Viešpatie!

 

Palaimink savo tautą Bažnyčią, Viešpatie; išbalinęs jos drabužius Avinėlio Kraujyje, saugok nesuteptą ir be dėmės vestuvių pokyliui.

 

Palaimink pašvęstuosius, Viešpatie; pakviesk juos iš arti sekti Kristų, padaryk patikimais naujo dangaus ir naujos žemės pranašais.

 

Palaimink pasaulį, Viešpatie; atidavęs jį į žmogaus rankas, išmokyk saugoti ir puoselėti Tavo kūrybą.

 

Palaimink mūsų Tėvynę Lietuvą, Viešpatie; leidęs gyventi šioje šalyje, duok savo Dvasios, kad klestėtų tarp mūsų santarvė, gerovė, taika ir ramybė.

 

Palaimink kiekvieną žmogų, Viešpatie; pagal savo paveikslą ir panašumą jį sukūręs, nuvalyk visas apnašas, dengiančias Tavojo Veido spindesį, akmenines širdis perkeisk į žmogišką širdį.

 

Palaimink mus ir visus mums brangius žmones, gyvus ir mirusius, Viešpatie; pavadinęs ir padaręs mus savo vaikais, nuskaistink viltimi ir leisk pamatyti Tave tokį, koks esi.

 

Kun: Dieve, vienas šventas tarp visų šventųjų, išgirsk šventosios Bažnyčios maldą; linksmybe ir džiugesiu gaivink ją, keliaujančią žemės takais, stiprinamą Tavojo pažado. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.