į pradžią turinys susisiekiteVisuotinės maldos
spausdinti
Minint apaštalą evangelistą Joną B

VISUOTINĖ MALDA

 

Kunigas: Brangieji, Kristus mums leidžia stiprintis Evangelijoje užrašytu jo žodžiu. Todėl maldaukime jo nesiliaujančio gerumo, pasitikėdami apaštalo ir evangelisto Jono užtarimu.

 

Į maldavimus atsiliepsimeMeldžiam tave, Viešpatie!

 

Viešpatie, Jėzau Kristau, evangelistų įkvėpėjau! Pripildyk savo bažnyčią paguodos ir jėgos tekiančios iš Šventojo Rašto turtų.

 

Apšviesk teologus ir pamokslininkus, kad jie sėkmingai skleistų tikėjimo šviesą.

 

Sužadink mumyse didelį troškimą gerai pažinti tavo Apreiškimą.

 

Laimink mokslo darbuotojus, spaudos ir meno veikėjus, stiprink jų tiesos ir gėrio meilę.

 

Globok mus dvasios kovose, gydyk mūsų sielos žaizdas.

 

Kunigas: Viešpatie, mūsų Dieve, užtariant tavo šventajam apaštalui ir evangelistui Jonui, nuolat mus saugok ir dėl nuopelnų tų garbingų globėjų, kurie ugdė jauną tavo bažnyčią, saugiai ją vesk per pasaulio pavojus. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.