Visuotinės maldos spausdinti
Minint Švč. Mergelė Marija Dievo gimdytoja B

Kunigas: Brangūs broliai seserys šią pirmąją metų dieną patikėkime Viešpačiui mūsų pasaulį, Bažnyčią, savo šeimas ir Tėvynę, savo parapiją. Visa telaimina Dievas, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kad Bažnyčia, Kristaus malonių skleidėja, mokėtų išpildyti žmonijos lūkesčius ir būti Viešpaties malonių skleidėja, - meldžiame.

 

Kad valstybių vadovai tikrai ir nuoširdžiai siektų teisingumo ir taikos, kad savo piliečiams sudarytų sąlygas kurti teisingą ir solidarią visuomenę,- meldžiame.

 

Už tuos, kuriuos sveikiname ir kuriems gero linkime, kad Dievo palaima ir gyvenimo džiaugsmas juos pasiektų kaip ir mūsų darbai,- meldžiame.

 

Už mūsų parapijos bendruomenę, kad joje vyrautų meilė, nuoširdumas, teisingumas ir kilnumas,- meldžiame.

 

Už save pačius, kad, šventųjų sakramentų ir maldos stiprinami, niekada nestokotume krikščioniško gailestingumo ir meilės artimui,- meldžiame.

 

Kunigas: Viešpatie, padėk mums, pradedantiems Naujuosius metus, tau patikėti save pačius, savo šeimas ir darbus, mūsų parapiją ir Tėvynę, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, pripildyk mus kilnių troškimų ir palaimink visus mūsų darbus, kad žemėje plėstųsi tavo karalystė. Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.