Visuotinės maldos spausdinti
Pabėgėlių ir migrantų dienai B

Kunigas:  Broliai seserys, šiandien ypač melskimės už įvairiausio vargo ir pavojų ištiktuosius.

 

Prašom Tave, Viešpatie!

 

Meldžiame už Bažnyčią, bendriją be sienų. Tenebus joje nė vieno nereikalingu besijaučiančio žmogaus.

 

Meldžiame už popiežių Pranciškų, vyskupus, kunigus ir diakonus. Džiugiai sekdami Kristumi, teskatina jie visus gyventi artimo meile ir rodyti dėmesį kiekvienam žmogui.

 

Meldžiame už migrantus ir pabėgėlius. Tebūna jiems svetingai atvertos mūsų širdies durys.

 

Meldžiame už Lietuvą. Tegul bus atvira ir gera motina saviems ir svetimiems vaikams.

 

Meldžiame už karą ir persekiojimus patiriančius žmones ir tautas. Te neapykantą ir smurtą pakeičia laisvė, teisingumas ir dora.

 

Meldžiame už žuvusius pabėgėlius. Tegul bus priimti į namus, kuriuose daug buveinių.

 

Kunigas: Viešpatie, leidęs savo Sūnui patirti pabėgėlio dalią, išklausyk savo žmonių maldas ir padaryk juos dėkingais Tavojo Gailestingumo skleidėjais. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.