Visuotinės maldos spausdinti
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) B

Kunigas:  Brangūs broliai ir seserys, į nužudytąjį Avinėlį, kuris maitina mus savo Kūnu ir Krauju, tekyla mūsų malda, remiama Lietuvos Globėjos Švč. Mergelės Marijos, prieš tris šimtmečius vainikuotos Trakuose, užtarimo. 

 

Kyrie eleison!

 

Saugok tikėjime, viltyje ir meilėje savo Sužadėtinę Bažnyčią.

 

Pašventink vyskupus ir kunigus, pašauktus šventajai tarnystei.

 

Kasdieniu diakonų liudijimu skatink tarnauti be išskaičiavimų.

 

Tėvus uždek meile ir švelnumu, reiklumu ir pasiaukojimu.

 

Vadovauk valdžios žmonėms ieškant tiesos ir visuotinio gėrio.

 

Savo meile nugalėk protų kietumą ir širdžių drungnumą.

 

Padaryk panašiais į tave tuos, kurie valgo tavo Kūną ir Kraują.

 

Atgaivink bendrystę šeimose, kilusiose iš santuokos sakramento.

 

Atnaujink visų krikščionių tikėjimą tavo realiu buvimu Eucharistijoje.

 

Kunigas: Viešpatie Jėzau, garbiname Tavo šventąją auką ir ištikimą, valgydinantį, guodžiantį ir leidžiantį dangaus ragauti Tavo buvimą tarp mūsų; meilingai išklausyk mūsų maldą ir suteiki savo malonę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.