Visuotinės maldos spausdinti
Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės) B

Kunigas: Numylėtieji broliai ir seserys, Šventoji Dvasia meldžiasi mumyse nenusakomais atodūsiais. Tesusivienija Jos ir mūsų balsai. Kad iš Tėvo gautume išgelbėjimą, malonę ir gailestingumą.

 

Ateik, Šventoji Dvasia!

 

Meldžiame už šventąją Dievo Bažnyčią; išminties Dvasia tesuteikia jai vis gyvesnį Viešpaties Jėzaus pažinimą ir jos, kaip sužadėtinės, veidas tešviečia tiesa ir meile.

 

Meldžiame už pašvęstuosius asmenis; šventumo Dvasia teperkeičia juos į Dievo laišką šiandieniam žmogui ir teatnaujina juose pašaukimo džiaugsmą.

 

Meldžiame už valdžią; patarimo Dvasia tepadeda priimti gerus sprendimus ir tesutvirtina teisingumo ir taikos užmojus.

 

Meldžiame už nusidėjėlius ir netikinčius; gailestingumo Dvasia tepasiekia šviesa jų nuodėmės ir mirties tamsybes ir jų gyvenimus tepadaro naujais vynmaišiais, sklidinais Jo artumos.

 

Meldžiame už persekiojamus krikščionis; tvirtumo Dvasia teparodo juose priklausymo Viešpačiui Kristui grožį ir tepašventina jų kentėjimus.

 

Kunigas: Priimk, Šventasis Dieve Tėve, mūsų maldavimus; užtariami Marijos, Lietuvos Globėjos, meldžiame, kad Šventoji Dvasia, kurią šiandien išlieji Bažnyčiai, saugotų tiesoje ir meilėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.