Visuotinės maldos spausdinti
Trečiojo advento sekmadienio B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, Jonas Krikštytojas kvietė tikinčiuosius nusivalyti širdis ir nusiplauti sąžines, nes dvasios tamsoje neįmanoma pamatyti ir atpažinti šalia esančio Dievo. Maldaukime už save ir visus, kad Advento dvasinis atsinaujinimas pripildytų pasaulį atėjusio Dievo šviesa.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kad viso pasaulio tikintieji, nuoširdžiai priimtų bažnyčios mokymą apie Susitaikinimo sakramento būtinumą ir teikiamą malonę, meldžiame.

 

Kad pasaulio žmonės nebijotų pripažinti juos slegiančių nuodėmių blogį ir, užuot bandę jas pateisinti, nuoširdžia atgaila gręžtųsi į Dievo malonę, meldžiame.

 

Kad žiniasklaidos, politikos, ir kultūros darbuotojai, atsisakę melagingų ir nedorų idėjų bei priemonių, skelbtų, vykdytų ir gintų žmogaus prigimčiai tinkamas ir jo orumą ginančias vertybes, meldžiame.

 

Kad mūsų šeimose klestėtų tarpusavio pagarba ir meilė, atsakingas požiūris į naujos gyvybės dovaną, meldžiame.

 

Kad liturginis Dievo atėjimo išgyvenimas į žmonių kasdienybę įneštų daugiau šviesos ir vilties, meldžiame.

 

Kad mirusieji tikintieji, gyvenime ilgėjęsi ir laukę Viešpaties atėjimo, būtų amžinai paguosti jo malonės šviesoje, meldžiame.

 

Kunigas: Viešpatie Dieve, gyvenimo sunkumuose ir išbandymuose žmogus ilgisi dangiškosios paguodos ir šviesos. Padėk tikintiesiems tinkamai nuskaistinti širdis, kad jau dabar pažintų tave čia esantį ir patirtų tavo artumo džiaugsmą ir paguodą. Prašome per Kristų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.