Visuotinės maldos spausdinti
Trys karaliai B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys išminčių apsilankymas apreiškė Kristų, kaip viso pasaulio šviesą. Melskime sau ir visiems suvokimo ir įsipareigojimo liudyti Gerąją Naujieną savo aplinkoje.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kad Viešpats visų savo Bažnyčios ganytojų ir tikinčiųjų širdis uždegtų apaštalavimo ugnimi, meldžiame.

 

Kad turtingosios krikščioniškosios tautos atsivertų skurstančioms pasaulio šalims, liudydamos iš Dievo kylantį teisingumą ir solidarumą, meldžiame.

 

Už jaunuolius, kurie atsisakę dvasinių vertybių, klaidžioja kaip paklydusios avys,- kad gyvenime sutiktų Jėzų Kristų, gerąjį Ganytoją, meldžiame.

 

Už tuos, kurie, neturėdami tvirto tikėjimo ir nesutikę žmogiškos šilumos, nemato gyvenimo prasmės, kad ją rastų Jėzaus paskelbtame Žodyje, meldžiame.

 

Už mus, sekmadieniais susivienijančius po Kristaus kryžiumi, kad jis visada mus kviestų ir stiprintų artimo meilės tarnyboje, meldžiame.

 

Kunigas: Viešpatie, išminčių apsilankymu apreiškęs save pasauliui, pripildyk mūsų širdis tikėjimo, vilties, meilės ir gyvenimo džiaugsmo, kad būtume besiartinančios tavo karalystės skelbėjais. Tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.