Visuotinės maldos spausdinti
V Velykų sekmadienis B

V VELYKŲ SEKMADIENIS

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, žinodami, kad šlovinti Dievą Tėvą įmanoma tik gausiais vaisiais, Lietuvos Globėjos užtariami, melskime, kad Viešpaties artumas perkeistų mūsų gyvenimą.


Viešpatie, pasilik su mumis!

Kad dvidešimt pirmojo amžiaus Bažnyčia visada būtų drąsi ir atvira Šventosios Dvasios vedimui, meldžiame.

Kad susiskaldę Krikščionys ieškotų, kas juos sieja, ir atrastų vis naujų būdų stiprinti vienybę, meldžiame.

Kad asmenys ir institucijos ugdytų gilią pagarbą gyvybei nuo jos natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties, meldžiame.

Kad būtų paguosti visi, ištikti gamtos stichijų, neteisybės, karo, priklausomybių, išnaudojimo, šmeižto, meldžiame.

Kad į vienybę sugrįžtų nuodėmės, netikėjimo, abejingumo, egoizmo, nepriteklių dvasiškai ir fiziškai išblaškytieji, meldžiame.

Kunigas: Viešpatie, tikrasis mūsų Vynmedi, įliek savosios Dvasios į mūsų būtį ir buitį, kad duotume gausių vaisių Tavo ir mūsų Tėvo šlovei. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.