Visuotinės maldos spausdinti
Viešpaties žengimas į Dangų (Šeštinės) B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, pasitikėdami Viešpaties artumu, išsakykime Jam savo ir pasaulio lūkesčius.
 
Viešpatie, pasilik su mumis!
 
Meldžiame už Bažnyčią, kad visą kūriniją surinktų aplink tą, kuris parodė mums didžiausią meilę.
 
Meldžiame už pašvęstuosius brolius ir seseris, kad būtų iškalbingi naujo dangaus ir naujos žemės piliečiai tarp mūsų.
 

Meldžiame už visuomenės komunikavimo priemonių darbuotojus, kad brangintų tiesą, prisidėdami prie laisvės ugdymo.
 
Meldžiame už krikščionišką žiniasklaidą, kad surastų tinkamiausius būdus skleisti Gerąją Naujieną trečiojo tūkstantmečio žmonėms.
 
Meldžiame už karą ir nesantaiką, baimę ir nepasitikėjimą išgyvenančius, kad būtų paguosti ramybe, kurios pasaulis nepagi duoti.
 
Kunigas: Viešpatie, atsiliepęs į mokinių prašymą pasilikti su jais atėjus vakarui, meldžiame ir mes, kad patirtume Tavo buvimo atgaivą dabar ir per amžių amžius. Amen.