Visuotinės maldos spausdinti
X Eilinis sekmadienis B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, pasitikėdami Lietuvos Globėjos Švč. Mergelės Marijos, prieš tris šimtmečius vainikuotos Trakuose, užtarimu, melskime Dievą, kad pajėgtume vykdyti Jo valią. 

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Melskime, kad Bažnyčia be baimės skelbtų nepraskiestą Jėzaus Tiesą ir sukviestų į vieną šeimą visus pasaulio žmones.

 

Melskime, kad egzorcistų tarnystė skelbtų Kristaus pergalę prieš šėtono karalystę ir laisvintų krikščionis iš jo valdžios.

 

Melskime, kad pašaukimo krizes išgyvenantieji sugebėtų išsaugoti pirmosios meilės džiaugsmą.

 

Melskime, kad kariaujantieji kraštai sulauktų vaisingo taikdarių tarpininkavimo.

 

Melskime, kad krikščioniškoji viltis nušviestų visus išgyvenančius ligas, šmeižtą, prievartą, priklausomybes.

 

Melskime, kad socialiniai tinklai skatintų solidarumą ir pagarbą žmonių kitoniškumui.

 

Kunigas: Išklausyki, Dangiškasis Tėve, savo šeimynos maldų ir tikėjimo ginklais padėk nugalėti šėtono žabangas, kad kasdienybės kovose šviestų pergalė Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.