Visuotinės maldos spausdinti
XXIX Eilinis sekmadienis B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir pagalbą.

 

  Išmokyk mus tarnauti, Viešpatie!

 

Bažnyčia teišlaiko nepažeistą tikėjimą, kiekvienam žmogui teskelbia išgelbėjimo žinią ir visus teveda į viltį kuri neapgauna.

 

Vyskupų sinodas Romoje, gaivinamas tikėjimo dvasios, teištiria Viešpaties Jėzaus Širdį ir visiems savo broliams ir seserims teparodo tiesos ir meilės kelius.

 

Misionieriai tvirtumo dvasios vedami, teskelbia visiems, kad Viešpats kviečia kiekvieną į bendrystę ir draugystę visiems.

 

Parlamentai, atsakingi už tautų ir piliečių likimus teprisideda prie kiekvienos šeimos tikros gerovės.

 

Persekiojamieji krikščionys, suvienyti Viešpaties kančios taurės, tebūna tvirti ir ištikimi sunkumuose; jų auka teprisideda prie visos žmonijos išsigelbėjimo.

 

Jaunuoliai, ieškantys savo pašaukimo, tesusižavi tarnu tapusiu Jėzumi Kristumi, su pasitikėjimu ir džiaugsmu, teįsiklauso į Tėvo valią ir teišsilaisvina iš priešiškumo ir baimės.

 

Kun: Tu, Viešpatie, esi su tais, kurie Tavęs bijo, tebus su mumis Tavoji meilė, kuria vienintele pasitikime. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.