Visuotinės maldos spausdinti
XXX Eilinis sekmadienis B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, Kristaus Vyriausiojo Kunigo, kuris sugeba atjausti nežinančius ir klystančius, kaip Timiejaus sūnus, maldaukime.

 

  Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų!

 

Popiežius ir vyskupai, užbaigiantys sinodą Romoje, susivienyję Jėzaus Širdyje, dosniai teaukoja savo gyvastį brolių ir seserų išgelbėjimui ir pašventinimui.

 

Krikščioniškos šeimos, sakramentų malone maitinamos, teatranda visa apimančios meilės gaivumą kasdienybės džiaugsmuose ir varguose.

 

Pašvęstieji mūsų broliai ir seserys teparodo pasauliui evangelinių patarimų – neturto, tyrumo ir klusnumo, vaisingumą ir galią.

 

Valdininkai, ekonomistai ir pramonininkai, teisingumo ir gėrio troškimo vedami, teieško naujų strategijų, ir sprendimų visuotiniam gėriui ir kūrinijos apsaugai užtikrinti.

 

Vargstantieji, kenčiantieji ir vienišieji, apgaubti brolių ir seserų artumu tepatiria paguodą ir su viltimi tekeliauja pirmyn.

 

Kun: Viešpatie Jėzau, su švelnumu pasilenkiantis prie kenčiančio žmogaus, išklausyk mūsų maldas ir suteik išgelbėjimą. Tu esi Dievas ir gyveni, ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.