Visuotinės maldos spausdinti
XXXIII Eilinis sekmadienis B

Kun: Šiandien esame kviečiami bendrai su visa Bažnyčia maldai už skurstančius ir vargstančius, tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

 

  Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus.

 

Meldžiame už Bažnyčią visame pasaulyje, kad nepailstamai skelbtume Jėzaus Evangeliją ir liudytume pasauliui, jog nei vienas žmogus nėra atskirtas nuo dangiškojo Tėvo meilės. Prašome tarnystės dvasios ir išminties padaryti tą meilę matoma ir veiksminga. Tave meldžiame

 

Meldžiame už politikus, verslo ir visuomenės lyderius, kad jie geriau suprastų savo atsakomybę už teisingesnį išteklių ir galimybių paskirstymą, nepristigtų drąsos ir valios rūpestį bendruoju gėriu iškelti aukščiau už atskirų grupių interesus. Tave meldžiame

 

Meldžiame už visus besidarbuojančius vargo mažinimo srityje, kad išmoktume įsiklausyti į vargstančiojo balsą ir suprasti jo giliausius lūkesčius. Tegul mūsų veiklus atsakymas pažadins vargo kamuojamų žmonių pastangas kabintis į gyvenimą, sustiprins jų viltį, orumą ir reikalingumo jausmą. Tave meldžiame

 

Meldžiame už mūsų bendruomenės, krašto ir pasaulio vargstančius ir skurstančius. Tegul jų šauksmas pasiekia mūsų ausis ir širdis, neleidžia įsigalėti puikybei, egoizmui, godumui ir abejingumui. Prašome, kad jie patirtų mūsų bendruomenių svetingumą, asmeninį brolišką santykį, gautų savarankiškam gyvenimui reikalingą pagalbą. Tave meldžiame

 

Meldžiame už mūsų parapijos sergančius ir jų artimuosius. Sutelk mus veiksmingai pagalbai juos stiprinant malda ir aplankant, kad jie neliktų vieniši ir apleisti. Tave meldžiame

 

Meldžiame Gailestingumo Motinos Mergelės Marijos užtarimo. Gailestingasis Jėzus tesuteikia malonę patirti beribę Dievo meilę ir temoko būti gailestingais vieni kitiems.

 

Meldžiame už mirusius mūsų brolius ir seseris. Būk jiems gailestingas teisėjas, nes Tu geriausiai žinai jų žemiško gyvenimo vingius. Tave meldžiame

 

Kun.: Viešpatie, Evangelija visada primena mums iš Tavęs gautas dovanas naudoti Tavo karalystės kūrimui. Išklausyk šiandienos mūsų maldas, padėk mums atpažinti gautas dovanas ir panaudoti jas visų gerovei, ypatingai tų, kurie patiria skurdą ir atskirtį. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.