Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-11-19 Kėdainių šv. Jurgio Bažnyčia - giedanti Bažnyčia

 

 

Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choras

 

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje giesmė skamba kasdien. Giedojimas – Dievo tautos dėkingumo, šlovinimo, prašymo išraiška. Giedoti parapijiečius kviečia ir skatina pats klebonas.

Kasdien ryte atėję į šv. Jurgio bažnyčią prieš Šventąsias Mišias rasite zakristijoje laukiantį kleboną kun. Artūrą Stanevičių. Po Mišių klebonas taip pat priima tikinčiuosius asmeniniams pokalbiams ir  įvairiausiais kitais klausimais.

Dažnai ryte Šventosios Mišios gali būti aukojamos tik jūsų prašytomis intencijomis. Prieš Šventąsias Mišias bažnyčioje rasite besimeldžiančias Caritas organizacijos moteris, kurios kalba ,,Dievo gailestingumo vainikėlį“ ir kitas maldas derančias liturginiam laikotarpiui.

Kaip šv. Jurgio  parapijos klebonas kasdien susirinkusiems į Šventąsias Mišias aiškina Dievo Žodį sakydamas Homiliją (Pamokslą), taip ir ,,Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choras“, - giesme kasdien šlovina Viešpatį.

Šventosiose Mišiose gieda visuomet ir klebonas. Nesvarbu, kad kartais ir visai nedaug ryte į Šventąsiais Mišias žmonių susirenka, giesmė visada jose skamba. Chorui vadovauja Laimutė Misevičienė. Laimutė taip pat nuo vaikystės augo tikinčioje šeimoje. Ją dar mokinę į Panevėžiuko bažnyčios Jaunimo chorelį pakvietė klebonas. Laimutė Misevičienė ir šv. Jurgio parapijos Carito vadovė Malenija Pivorienė yra dažnai kviečiamos giedoti ir meldžiantis už mirusius. Dažnai  prašantys jas giedoti žmonės kalba, kad jiems reikia nuoširdžios maldos už mirusius jų brangius artimuosius, o ne operos kūrinių pasiklausymo.

Prie parapijos Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choro moterų giedamų giesmių prisijungia bendrai maldai ir Marijos legijono moterys ir dalyvaujantys maldininkai.

Carito pirmininkė Malenija Pivorienė pasakoja, kad ji augo Šventybrasčio parapijoje ir ją giedoti išmokė pats tėtis, kuris buvo giesmininkas. Taip nuo vaikystės kartu su tėčiu ir giesme ji keliauja per visą savo gyvenimą.

Džiugu, kad visoje mūsų parapijos bendruomenėje vyksta dialogas. Carito moterys šv. Cecilijos dieną atėjo pasveikinti susirinkusių Didžiojo Sumos choro  choritų, kurie taip pat pasveikino ir Rytmečio, tekančios Saulės – Viešpaties Jėzaus Kristaus choro giemininkes. Visi džiaugėmės, kad giemė yra ta maldos forma, kuri vienija visą šv. Jurgio Bažnyčią. Visi kartu sugiedojome Lietuvių liaudies dainą ,,Ilgiausių metų“.

 

Giedokime Viešpačiui choras

 

Šventos Cecilijos dieną patys pirmieji susirinko repeticijai prieš Šventąsias Mišias Kėdainių švento Jurgio bažnyčios Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai kartu su bažnyčios Jaunimo šlovinimo grupe ,,Giedokime Viešpačiui“.

Viešpaties metais jaunimo grupė atsinaujino naujais nariais, į ją šiais metais prisijungė ir giedančios mamos. Mamos suprato, kokiais nuostabiais talentais, tai yra gražiu balsu ir gera klausa yra Viešpaties apdovanotos, tad mielai sutinka ne tik giedoti, bet ir Šventąjį Raštą Mišiose skaityti. Normalu, kad vyksta jaunų žmonių kaita, nes buvusi dalis jaunųjų giedorėlių  suaugo, išvyko studijuoti. Jaunimas ypač myli Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentę Vakarę Urbaitę, kuri kartais ir visų mylimą vargonininkę Aušra Giedrienę pavaduoja Šventosiose Mišiose ne tik su giedančiu jaunimu, bet ir su Didžiuoju Sumos choru. Taip, mes Aušrele tikrai didžiuojamės, ji išugdė ne vieną vargonininkę...

Dabar Jaunimo šlovinimo grupėlėje taip pat gieda dvi Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentės, Kamilė Žikaitė grojanti fleita ir Karina Žukaitė grojanti akordeonu. Į grupę naujai prisjungusios merginos Gaudvilė ir Urtė svajoja giedoti psalmes. Būtent psalmėse skamba raginimas džiaugsmingai šaukti Viešpačiui, giedoti Jam giesmes ir šlovinti Jo vardą.

Tikintieji yra sukurti šlovinti. Gyrius ir šlovinimas turėtų būti mūsų gyvenimo būdas ir požiūris. Norėdami suprasti, kas iš tiesų yra gyrius, turėtume išmokti žvengti į save Dievo akimis. Mūsų bažnyčios šlovinantis jaunimas supranta, kad šlovinimas tai padėka už Meilės dovaną žmogui.

 

Didysis Sumos choras

 

Bažnyčioje minint šv. Ceciliją, bažnytinės muzikos globėją, susirinkę Didžiojo Sumos choro choristai prieš šv. Mišias prisiminė iškeliavusius pas Viešpatį savo vargonininkus ir choristus. Buvo giedamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Tradiciškai esam taip įpratę, kad kada būna kokios nors laidotuvės, mirties metinės Rožynas yra giedamas. Bažnyčioje kalbant Rožyną turime keturias dalis: Džiaugsmo slėpinius, Šviesos slėpinius, Kančios slėpinius ir Garbės slėpinius. Giedant - tik trys slėpiniai: Džiaugsmo, Kančios ir Garbės.

Choristė Virginija Griciuvienė, kuri mūsų bažnyčios Didžiąjame Sumos chore gieda maždaug nuo 1995 metų, išvardino vargoninkus ir choristus, kurie jau gieda pas Viešpatį: Steponas, Povilas ir Vytautas yra vargonininkai; dvi Janinos, du Antanai, du Petrai, Genovaitė, Eugenija, Vida, Klemencas, Ričardas, Vanda, Boleslovas, Jadvyga, Adelė, Konstancija, Stefanija, Vytautas, Vladas, Tomas, Juozas ir Modestas yra choristai. Iškeliavusius pas Viešpatį mūsų vargonininkus ir choristus  klebonas minėjo ir melsdamasis per Šventąsias Mišias už gyvus ir mirusius mūsų bažnyčios choristus, kurias aukojo minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją. Per Šventąsias Mišias buvo skaitomas ,,Ganytojiškas kreipimasis minint pasaulinę vargstančiųjų dieną” (http://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/ganytojo-zodis-20/lt/).

Po Šventųjų Mišių choristus į Parapijos namus pakvietė ir Agapei skirtą stalą palaimino parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius.

Choristai, tradiciškai kaip ir kasmet, pasveikino savo mylimą gerbiamą vadovę vargonininkę Aušrą Giedrienę. Kęstutis Volkus užtraukė ir visi sudainavom bendrą linkėjimą ,,Gyvuokim ilgiausius metus”.

Retai kur darbovietėse ar net giminių suėjimuose taip yra gyvi tie, kurie yra jau iškeliavę pas Viešpatį. Mūsų Didžiojo choro choristai labai dažnai prisimena tuos, kurie juos pačius atsivedė į chorą, juos mokė, ar kartu šlovino Viešpatį. Tai parodo, kad jie ne tik mūsų mintyse, bet kartu su mumis Gyvena.

Plačiau apie mūsų parapijos Didįjį Sumos Chorą galima pasiskaityti parapijos svetainėje adresu:

http://www.rinkosaikste.lt/gyvenimas-margas/zmones/apie-tuos-kuriu-scena-baznycia

 

 

Šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė