Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-07-01 Parapija džiaugiasi pastoracinės tarybos narės Genės Sereikienės apdovanojimu

Liepos 1 diena Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - Džiaugsmo diena. Šią dieną visi susirinkome į šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui ir pasveikinti mūsų parapijietės, pastoracinės tarybos narės, tikybos mokytojos, parapijos katechetės, Marijos legiono vadovės, Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovės Genės Sereikienės. Ji Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Arkivyskupijos dienos proga buvo apdovanota arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Šią dovaną Genė Sereikienė kartu su Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono nare Antanina Mugiene kaip atnašą atnešė prie Viešpaties altoriaus. Duona ir vynas buvo atnešti tikybos mokytojų - Vilijos Racevičienės, kuri yra taip pat Marijos legiono narė ir Reginos Žikienės.

Šventosiose Mišiose mūsų širdis, padėkas, sveikinimus, troškimus ir visas maldas pas Viešpatį fleitos muzikos garsais palydėjo Kamilė Žikaitė (parapijos jaunimo atstovė).

Sveikindami gerbiamą Genę Sereikienę prisiminėme, kad neseniai džiaugėmės mūsų parapijai padovanotu 3D turu. Prisiminėme ir arkivyskupo Liongino Virbalo antrajame Kauno arkivyskupijos simpoziume išsakytą mintį, kad negalime prarasti 3D žvilgsnio – tai yra viso vaizdo, kuriame greta mūsų darbų, pastangų yra Viešpaties aukštybė ir Jo gelmės.

Sveikinimo gėles nuo visos mūsų parapijos kaip didelės šeimos įteikė parapijiečiai, taip pat apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliu, Antanina ir Kęstutis Mugai.

Nuo parapijos pastoracinės tarybos, Carito, visų giedančių bažnyčioje chorų, Marijos legiono, vaikų, jaunimo ir visų susirinkusiųjų sveikinimą ir palinkėjimą išsakė Saulė Balsytė savo kūrybos eilėmis (dažnai džiuginanti Viešpatį ir susirinkusius į šventąsias Mišias psalmių giedojimu).

 

 

Stebuklas

Nušvito. Sieloj. Ir akyse sužibo.

Visai kaip danguj – stebuklas įvyko.

Dangaus tamsumoj šiaurinė žvaigždė

Džiugino širdis ir įžiebė viltį.

 

Jaukumas širdį apgaubė,

Sapnai gražūs aplankė.

Ir meilės lydima gerumo šypsena

Tyrumą sieloje atvėrė.

 

***

Net jei ugnis užges

Ir šilumos pasaulyje neliks,

Tu neužmiršk, kad

Gyva yra tavo širdis.

Ir jeigu šaltis

Sukaustys visus pasaulio

Pravirus langus, prisimink tik,

Kad saulės šviesa tavo minty.

 

Bet jeigu šiluma

Laimės žybsniais atkeliaus,

Nepamiršk –

Meilės galia tavy.

 

Dovaną atvežė parapijietės iš Aristavos, kurios po visų sveikinimų rodė spektaklį „Teprabyla Aristavos istorijos dvasia“.

Po šventės rinkomės į šv. Jurgio bažnyčios antro aukšto salę šventinei Agapei.

 

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės