Popiežiaus intencijos spausdinti

      I Gavėnios sekmadienis C

 

 

Kun: Brangūs broliai ir seserys, pasiklausę Dievo Žodžio, melskimės, kad per gavėnią įgytume daugiau drąsos, kad mūsų širdys būtų perkeistos, o tikėjimas – sustiprintas.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Gerasis Dieve, padėk atrasti mums daugiau laiko ir drąsos bendrauti su Tavimi.

 

Jėzau, suteik išminties, kad šiomis malonės savaitėmis, apmąstydami Evangeliją atnaujintume savo dvasinį gyvenimą.

 

Pinigų ir malonumų suvedžiota visuomenė praranda Dievo pajautimą. Viešpatie, padėk pasninku, atgaila ir atsivertimu artėti prie Dievo.

 

Meldžiame už visus geros valios žmones, ieškančius tiesos, kad per Kristų jiems būtų apreikšta šviesa ir tiesa.

 

Meldžiame, kad mūsų parapijos bendruomenė suprastų tikirąją gavėnios maldos dvasią ir ja gyventų.

 

Kun.: Viešpatie, uždek mūsų širdyse troškimą susitikti su Tavimi. Padaryk, kad gavėnios laikotarpis padėtų mums sustiprinti tikėjimą, kad Evangelija taptų mūsų gyvenimo keliu. Sustiprink mus, kad būtume šviesa, padedančia kitiems keliauti link Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 
 
2019 m. Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

 

 

Sunku patikėti, bet šiandien turime daugiau kankinių negu pirmaisiais amžiais.

Jie persekiojami dėl to, kad sako tiesą visuomenei ir skelbia Jėzų Kristų.

Tai matome ypač ten, kur vis dar nėra religijos laisvės, bet ir šalyse, kurios, bent teoriškai, gina laisvę ir žmogaus teises. Melskimės, kad krikščionių bendruomenės, ypač persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir būtų pripažįstamos jų teisės.

 

 

 


 

 
 
2019 m. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už prekybos žmonėmis aukas

2019 m. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už prekybos žmonėmis aukas

plačiau
 
2019 m. Popiežiaus intencija sausiui

2019 m. Popiežiaus intencija sausiui

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus intencija gruodžiui

2018 m. Popiežiaus intencija gruodžiui

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus maldos intencija lapkričiui

Popiežiaus maldos intencija lapkričiui

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus maldos intencija spaliui: už pašvęstuosius

Popiežiaus maldos intencija spaliui: už pašvęstuosius

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui

Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus maldos intencija rugsėjui: už Afrikos jaunimą

Popiežiaus maldos intencija rugsėjui: už Afrikos jaunimą

plačiau
 
2018 m. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už šeimas

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčiui: už šeimas

plačiau
 
1   2   sekantis  >>