Informacija spausdinti

 

Nuoširdžiai sveikiname Genę Sereikienę, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo SJ apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos – garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už uolų katechetės darbą mokykloje ir Kėdainių šv. Jurgio parapijoje, pagalbą sielovadoje, kuriant ir vadovaujant Marijos legionui parapijoje, krikščioniškų tiesų ir parapijos vardo garsinimą žiniasklaidoje bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą. Gerbiamai Sereikienei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija.

 


SKELBIMAI


 

2018 m. liepos 29 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 

 


 

2018 m. rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.

 


 

2018 m. rugpjūčio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, laukiant šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“.  

 


 

2018 m. rugpjūčio 15 d. (trečiadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų koncertas.

 


 

Kviečiame aplankyti palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

 


NAUJIENOS


 

Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventė

Į Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventę (Škaplierinę) Šv. Jurgio bažnyčioje rinkosi gegužę priėmę Pirmąją Komuniją vaikai. Pirmiausia jie išsirikiavo prie klausyklos atlikti išpažinties norėdami apvalyti savo sielas nuo nuodėmių.

 

Plačiau


 

„Jėzaus istorija vaikams” dalyvavusiems šventosiose Mišiose

Visi įpratome, kad vasara yra atostogų metas. Pastebėjome, kad bažnyčiose gerokai mažiau žmonių ypač jaunimo. Natūralu, kad jauni žmonė išvykę su šeimomis atostogauja, vasarą leidžia stovyklose, pas senelius… Svarbu, kad mes patys nepaskelbtume sau atostogų su Dievu.

 

Plačiau


 

Didžiuojamės savo parapijos patrijotiškumu

Bažnyčios bendruomenė 21 valandą taip pat su džiaugsmu rinkosi Kėdainių Rinkos aikštėje ir su visa miesto bendruomene bei viso pasaulio lietuvias giedojo Lietuvos Himną.

 

Plačiau


 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Švęsti pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną pradėjome dalyvavimu Šv. Mišiose Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

Plačiau


 

Parapija džiaugiasi pastoracinės tarybos narės Genės Sereikienės apdovanojimu

Liepos 1 diena Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - Džiaugsmo diena. Šią dieną visi susirinkome į šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui ir pasveikinti mūsų parapijietės, pastoracinės tarybos narės, tikybos mokytojos, parapijos katechetės, Marijos legiono vadovės, Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovės Genės Sereikienės. Ji Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Arkivyskupijos dienos proga buvo apdovanota arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

 

Plačiau


 

Kauno katedroje arkivyskupijos šventė: Šv. Jono Krikštytojo dangiškojo globėjo paminėjimo iškilmė, diakono šventimai ir apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu

 

Šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kauno miesto ir kitų arkivyskupijos parapijų kunigai bei anksčiau šventimus gavę diakonai.

 

Plačiau


 

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė

Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas į Kristų, gimimo iškilmė. Paprastai Bažnyčia prisimena šventųjų mirties dieną, kai jie gimsta danguje, tačiau yra dvi išimtys: Švč. Mergelės Marijos (rugsėjo 8 d.) ir šv. Jono Krikštytojo gimimo žemėje iškilmingas minėjimas.

Plačiau


 

Pasiruošimas ir dalyvavimas antrajame Kauno arkivyskupijos simpoziume

Kada ruošiantis surengti Kauno arkivyskupijos simpoziumą, skiriamą Parapijų pastoracinių tarybų klausimams, mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos Pastoracinė taryba gavo pakvietimą dalyvauti trijuose pasirengiamuose susitikimuose – seminaruose, net klausimas nekilo ar dalyvauti verta. Tiesiog pasitarėme, kad tinkamas laikas dalyvauti seminaruose būtų mūsų parapijos atstovams penktadieniais Šiluvoje.

Plačiau


 

Poetų vasaros atlaidai - „Ten, kur poezija virsta malda“ 

Ketvirtoji poezijos vasara, kuri vyksta Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje. Šiųmetė yra ypatinga, nes ją skiriame Lietuvos šimtmečiui.

 

 

Plačiau


 

Meldėmės už Lietuvos tremtinius ir okupacijos aukas

Gedulo ir vilties dieną, po minėjimo Kėdainių geležinkelio stotyje, skirto prisiminti liūdnus Lietuvai to meto įvykius vykome prie Tremtinių Kryžiaus Kauno kapinėse.

 

 

Plačiau


 

Bažnyčioje eksponuojama paroda „Odos žydėjimas“

Sekmadienį po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius pakvietė parapijiečius susipažinti su įdomių ir meniškų darbų parodos autorėmis bei apžiūrėti parodą.

 

Plačiau


 

Devintinių iškilmėje vienijosi dvi Kėdainių bažnyčios

Kristaus Kūno ir Kraujo dienos iškilmėje Eucharistinė procesija savo kelią pradėjo iš Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius šventoriuje sutiko šv. Juozapo bažnyčios kleboną Kėdainių dekanato dekaną Norbertą Martinkų ir šv. Juozapo bažnyčios kunigus: Virgilijų Rutkūną bei Mindaugą Alekną.

 

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia