į pradžią turinys susisiekiteVisuotinės maldos
spausdinti
VI Gavėnios sekmadienis B


                           Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis
 

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, žvelgdami į Jėzų, Avinėlį be dėmės, paaukotą iš meilės, patikėkime Tėvui Bažnyčios ir žmonijos rūpesčius. Visi kartokime:
 
Pasigailėk savo žmonių, Viešpatie!
 
Už šventą Dievo Bažnyčią; Jėzaus kančia, nuvedusi iki kryžiaus, teduoda jai jėgų skelbti Evangeliją be nutylėjimų.
 
Už persekiojamus krikščionis; Jėzaus kančia, iškęsta ir paaukota laisva valia, tepadaro juos išganymo bendradarbiais.
 
Už jaunimą; Jėzaus kančia, pažymėta ištikimu Tėvo valios vykdymu, tepadaro jų širdis tyras, jautrias ir nepadalytas.
 
Už pašvęstuosius brolius ir seseris; Jėzaus kančia, patarnavusi žmogaus atkūrimui, tepadeda jiems būti naujo gyvenimo pranašais.
 
Už ieškančius tiesos; Jėzaus kančia, priimta ir išgyventa dėl meilės, teleidžia jiems pripažinti, kad Jis tikrai yra Dievo Sūnus.
 
Už vargšus ir kenčiančius; Jėzaus kančia, paskirta pasaulio išgelbėjimui, tegydo jų žaizdas, teuždega viltį.
 
Kunigas: Gerumo Dieve, Jėzaus kančia ir mirtimi apreiškęs savo meilę ir Jo prisikėlimu padovanojęs amžinąjį gyvenimą, maloningai išgirsk mūsų maldą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 

 

 
 
V Gavėnios sekmadienis B

V Gavėnios sekmadienis B

plačiau
 
IV Gavėnios sekmadienis B

IV Gavėnios sekmadienis B

plačiau
 
III Gavėnios sekmadienis B

III Gavėnios sekmadienis

 

plačiau
 
II Gavėnios sekmadienis B

II Gavėnios sekmadienis B

plačiau
 
I Gavėnios sekmadienis B

I Gavėnios sekmadienis B

plačiau
 
Šimtmečio visuotinė malda B

Šimtmečio visuotinė malda B

plačiau
 
VI eilinis sekmadienis B

VI eilinis sekmadienis B

 

plačiau
 
V Eilinis sekmadienis B

V Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
IV Eilinis sekmadienis B

Eilinis sekmadienis B

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>