Visuotinės maldos spausdinti

                                                           ŠEŠTINĖS

 


Kun.: Brangūs broliai ir seserys, žengdamas į dangų Kristus pažadėjo mokiniams pasilikti su jais ,,per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Todėl pasitikėdami, kreipkimės į Tėvą, išsakydami Jam savo prašymus ir vienydamiesi su visa Bažnyčia.


Išgelbėk mus, Viešpatie!


Saugok savo Bažnyčią, Viešpatie, padėk jai augti tikėjimu ir būti vis ryškesniu Dievo Karalystės ženklu.

Padėk besidarbuojantiems komunikavimo srityje nepaliauti ieškoti tiesos ir siųsti pasauliui patikimas, konstruktyvias ir solidarumą skatinančias žinias.

Suteik jauniems žmonėms išminties atpažinti savo pašaukimą ir drąsos į jį atsiliepti.

Paguosk sergančius, liūdinčius, kenčiančius, persekiojamus žmones, pagelbėk jiems sulaukti pagalbos.

Padėk visiems tikintiesiems kantriai ir drąsiai skelbti Tavo  Žodį semiantis stiprybės iš Eucharistijos šventumo.

Kun.: Išmintingasis ir Gerasis Dieve, visad atidus savo tautos šauksmui, išsaugok mumyse tikėjimą ir viltį. To prašome per Kristų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir Viešpatauja per amžius. Amen.