Visuotinės maldos spausdinti

              II Eilinis sekmadienis  C

 

 

  Kun: Brangūs broliai ir seserys, tegu maldaujanti Marijos visagalybė išgauna mums Viešpaties malonių, kaip kad ji išprašė stebuklingo vyno, džiuginusio Kanos vestuvininkus.

 

  Viešpatie, išgirsk ir pasigailėk!

 

Melskime už šventąją Bažnyčią, ištikimą Kristaus nuotaką: tegu niekas nesusilpnina jos tvirtos meilės.

 

Tegu Viešpats, išklausydamas Marijos – Bažnyčios Motinos - maldą, teikiasi paskubinti atėjimą valandos, kai krikščionys susivienys prie vienos taurės.

 

Melskime už mūsų šventąjį Tėvą Pranciškų, už bažnyčios tarnus ir už visus tikinčiuosius: teišlieja viena Dvasia ant skirtingų Kristaus Kūno  narių savo įvairias dovanas.

 

Melskime už žemiškuosius vadovus ir už pasaulio tautas: teviešpatauja tarp jų tarpusavio pagalba, o ne egoizmas, santarvė, o ne neapykanta, ir ne karas, o taika.

 

Melskime už krikščionis, susijungusius santuoka: teapšviečia jų šeimų židinius Jėzaus ir jo Motinos artumas.

 

Tegu persekiojami krikščionys, ligoniai, vargšai, badaujantieji išvysta savo vargus paverstus Viešpaties džiaugsmu.

 

Kun.: Amžinasis Tėve, atgręžk į save mūsų širdį, nes tie, kuriuos būsi patraukęs prie savęs, nestokos jokių reiklalingų gėrybių, prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. AMEN.

 
 
Kristaus Krikštas C

Kristaus Krikštas C

plačiau
 
Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai) C

Trys Karaliai C

plačiau
 
Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja C

Švč.Mergelė Marija Dievo Gimdytoja C

plačiau
 
Šventoji šeima C

Šventoji šeima C

plačiau
 
Kristaus gimimas (Kalėdos) C

Kristaus gimimas (Kalėdos) C

plačiau
 
IV Advento sekmadienis C

IV Advento sekmadienis C

plačiau
 
III Advento sekmadienis C

III Advento sekmadienis C

plačiau
 
II Advento sekmadienis C

II Advento sekmadienis C

plačiau
 
I Advento sekmadienis C

I Advento sekmadienis  C

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>