Visuotinės maldos spausdinti

                   2019 m. 6 Velykų sekmadienis C

    

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, paskatinti meilės, kuria mus Dievas myli, apkabinkime malda visus bažnyčios ir pasaulio reikalus.

 

Viešpatie, duok mums savo ramybę!

 

Melskime už šventąją Bažnyčią ant dvylikos apaštalų pamatų pastatytą šventąjį miestą; avinėlis teatkuria jos pažeistą vienybę.

 

Melskime už vyskupus, drauge su popiežiumi mums vadovaujančius; tegul jie patikimai saugo ir dosniai dalija tikėjimo lobį.

 

Melskime už  Lietuvos ir visų valstybių vadovus; tegul sugebės paimti ramybę, kurią dovanoja Prisikėlusysis.

 

Melskime už vargstančiuosius, tegul Viešpats paskata žmones atsiverti jiems širdį ir suteikti konkrečią pagalbą.

 

Melskime už vienišuosius, tegul nebūkštauja ir teneliūdi, tegul sulaukia draugiškumo ženklo ir jį priima.

 

Kun.: Viešpatie, mylėdami tavo Sūnų mes džiūgaujame Jo šlove ir meldžiame, kad Jo žiburys būtų šviesa mūsų gyvenimo keliui. Jis  gyvena ir viešpatauja  per amžius. Amen.

 
 
V Velykų sekmadienis C

V Velykų sekmadienis C

plačiau
 
IV Velykų sekmadienis C

IV Velykų sekmadienis C

plačiau
 
III Velykų sekmadienis C

III Velykų sekmadienis C

plačiau
 
II Velykų sekmadienis (Dievo Gailestingumo) C

II Velykų sekmadienis (Dievo Gailestingumo) C

plačiau
 
Velykos (Kristaus Prisikėlimas) C

Velykos (Kristaus Prisikėlimas) C

plačiau
 
Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis C

Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis C

plačiau
 
V Gavėnios sekmadienis C

V Gavėnios sekmadienis C

plačiau
 
IV Gavėnios sekmadienis C

IV Gavėnios sekmadienis C

plačiau
 
III Gavėnios sekmadienis C

III Gavėnios sekmadienis C

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>