Visuotinės maldos spausdinti
Minint pirmąjį Bažnyčios kankinį Šv. Steponą B

Kunigas: Brangieji, pirmojo Bažnyčios kankinio šventojo Stepono dieną maldaukime Dievą jo dvasios šių laikų Bažnyčiai.


Prašom, Tave Viešpatie!

Dieve, tegu kankinių užtarimas ir pavyzdys stiprina mūsų tikėjimą.

Tegu visi diakonai ir kunigai šventai atlieka savo pareigas.

Tegu kankinių auka paklydusiems pelno malonę pažinti tiesą.

Tegu šventasis Steponas paskatina ir mus melsti Dievo gailestingumo savo priešams.

Tegu šventasis Steponas ir kiti kankiniai įkvepia mus stiprybės gyvenimo sunkumuose.

Kunigas: Pirmajam Bažnyčios kankiniui šventajam Steponui užtariant, išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas, atgaivink mūsų dvasią, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.