Visuotinės maldos spausdinti
Sausio 13 - osios B

Viešpatie, stiprink šventąjį Tėvą Pranciškų, visus Bažnyčios ganytojus ir laimink jų pastangas atskleisti žmonijai tikrąjį gyvenimo pamatą – Kristų.

 

Viešpatie, globok mūsų valstybę, jos vadovus, apdovanok juos teisingų sprendimų ir atsakomybės dvasia.

 

Viešpatie, palaimink mūsų šalį ir mus, neleisk pamiršti savo tragiškos praeities ir patirtos kančios, bet iš jos semtis stiprybės dabarčiai, gyvenant tiesoje ir laisvėje.

 

Viešpatie, Tu padėjai mums kovoje už Tėvynės laisvę ir Nepriklausomybę. Leisk mums ir ateityje būti dar ištikimesniems ir narsesniems, saugant iškovotas vertybes.

 

Viešpatie, duoki mūsų kraštui taiką, ramybę ir gyvą tikėjimą.

 

Viešpatie, suteik amžiną šviesą Sausio 13-osios aukoms, į amžinybės prieglobstį priimk visus žuvusius, nukankintus ir mirusius mūsų brolius ir seseris, kurie paaukojo savo gyvybę už Tėvynę.