Visuotinės maldos spausdinti
Šv. Šeima B

Kunigas: Brangieji, šeima yra vieta, kur žmogus patiria pirmuosius žingsnius ir Dievo meilės ženklus. Melskime, kad Šventoji šeima būtų mūsų šeimoms pavyzdys ir malonės šaltinis.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Už Dievo šeimą Bažnyčią, kad Aukščiausiojo malonės gaivinama, plėstųsi ir tvirtėtų visame pasaulyje, meldžiame.

 

Kad visi tikintieji išgirstų Bažnyčios ganytojų mokymą saugoti šeimos vienybę ir naują gyvybę, meldžiame.

 

Kad valdžia vykdytų šeimos politiką, globojančią šeimas ir užtikrinančią joms garbingą pragyvenimą, meldžiame.

 

Už netvirtas šeimas, kad jose atgimtų pirmoji meilė ir tvirtumas, meldžiame.


Kunigas: Viešpatie Jėzau, gimęs ir užaugęs šeimoje, padaryk, kad mūsų šeimos būtų žmogiškosios meilės ir dieviškosios malonės židiniais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.