Visuotinės maldos spausdinti
Švenčiausioji Trejybė B

 

Kunigas: Mylimieji, nuteisinti tikėjimu ir atgimdyti Krikšto malone, maldaukime ramybės visam pasauliui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje. 

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Už visus pakrikštytuosius, besiilginčius tobulos vienybės, maldaukime Šventąją Dvasią – Tėvo ir Sūnaus ryšį Trejybėje.

 

Už popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą ir už visus Bažnyčios tarnus maldaukime švenčiausiąjį Viešpatį.

 

Už valstybių vadovus, už tautų sambūrius, už visus valdžios žmones šaukimės Dievo, sėdinčio soste virš kerubų.

 

Už visus alkstančius, sergančius, apšmeižtuosius, nusivylusius ir nuskriaustus maldaukime dieviškąją Išmintį, mylinčią žmones.

 

Už netikinčiuosius, klystančiuosius, nusidedančiuosius maldaukime Šventąją Dvasią, kuri veda į tiesos pilnatvę.

 

Už mirusiuosius, pažymėtus Šventosios Dvasios įspaudu, maldaukime Šviesą, kurioje regėsime Šviesą.

 

Ir sau patiems, kuriuos Dievas nuteisino tikėjimu, maldaukime ištvermės meilėje, kurią Šventoji Dvasia išliejo mūsų širdyse.

 

Kunigas: Dieve, visatos Kūrėjau ir Valdove, Lietuvos Globėjos užtariami meldžiame: išklausyk mūsų maldą ir savąja Dvasia vadovauk, kad visi, matydami gerus darbus, šlovintų Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.