Visuotinės maldos spausdinti
V Eilinis sekmadienis B

Kunigas: Brangieji, tikėjimu išpažįstame, kad esame gerojo Dievo vaikai. Nuoširdžiai melskime už save ir kitus, kad su visa Bažnyčia būtume tikrieji Dievo paguodos ir šviesos nešėjai šioje žemėje.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kad šventoji Bažnyčia pasiektų visus pasaulio žmones ir kiekvienam nelaimingajam taptų dieviškojo gailestingumo ženklu, meldžiame.

 

Kad krikščionys mokėtų priimti kančią, su Kristumi aukodami ją kaip atgailą už savo ir visų žmonių nuodėmes, meldžiame.

 

Kad šventosios Bažnyčios vaikai  Išganytojo pavyzdžiu gebėtų paskelbti kiekvieno žmogaus kančią ir išgelbėtų savo padrąsinimu, darbais ir malda, meldžiame.

 

Kad mūsų parapijų bendruomenės taptų krikščioniškosios meilės, paguodos ir bendrystės židiniais, meldžiame.

 

Kad mirusieji tikintieji dėl Bažnyčios maldų ir Dievo gailestingumo būtų išvaduoti iš laikinųjų bausmių ir galėtų amžinai džiaugtis Dievo akivaizdoje, meldžiame.

 

Kunigas: Viešpatie, tu meiliai pasilenki prie kiekvieno žmogaus kančios. Padėk mums būti tikraisiais Tavo gailestingumo mokiniais, pripildyk savo Bažnyčią užuojautos bei solidarumo, o visiems kenčiantiems suteik vilties ir stiprybės. Tu gyveni ir  per amžius. Amen.