Visuotinės maldos spausdinti
XIII Eilinis sekmadienis B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, žinodami, kad stebuklai įmanomi tik per tikėjimą, juo remkimės ir šioje maldoje.
 
Pasitikime Tavimi, Viešpatie!
 
Melskime išminties Bažnyčiai, kad pajėgtų perduoti dvidešimt pirmojo amžiaus žmonėms amžinojo gyvenimo žinią.
 
Melskime pranašiškos tvirtybės pašvęstiesiems, kad dalytųsi su visais dieviškosios kantrybės stebuklais.
 
Melskime tikėjimo džiaugsmo mūsų jaunimui, kad iš maldos ir sakramentų pasisemtų dieviškojo artumo palaimos.
 
Melskime atjautos dvasios medicinos darbuotojams, kad pajustų rūpestį kiekvienu sergančiu ir kenčiančiu.
 
Melskime atlygio visiems geradariams, atmindami, jog ,,palaimingiau yra duoti negu imti“.


Melskime visiems gedintiems paguodos ir iš tikėjimo kylančios vilties.

 

Kunigas: Pažvelki, Viešpatie, į savo žmones, pasitikinčius Tavo artumu ir veikimu, ir pripildęs Šventosios Dvasios, veski keliu į nesibaigiantį gyvenimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.