Visuotinės maldos spausdinti
XXXI Eilinis sekmadienis B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, atmindami svarbiausią įsakymą, vykdykyme jį taip pat ir savo malda.

 

Teateinie Tavo Karalystė, Viešpatie!

 

Meldžiame Tave, Viešpatie, už Bažnyčią, kad ji būtų ištikima Tavo ir žmonių meilės liudytoja pasaulyje.

 

Meldžiame Tave, Viešpatie, už popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą, už visus vyskupus, kunigus ir diakonus, kad jie iškalbingai skelbtų Tavąjį įsakymą.

 

Meldžiame Tave, Viešpatie, už visus vadovaujančius valstybėms, kad didžiausias jų rūpestis būtų kiekvieno piliečio orumo išsaugojimas.

 

Meldžiame Tave, Viešpatie, už vargstančiuosius, kalinamuosius, nusivylusius, kad jų gyvenimą paliestų artimo meilės šiluma.

 

Meldžiame Tave, Viešpatie, vieni už kitus ir patys už save, kad mūsų gyvenimą ženklintų Tavo ir kiekvieno žmogaus meilė.

 

Kun.: Dieve, pamilęs pasaulį ir pažadėjęs pasilikti su tave mylinčiais, nušviesk pasaulio tamsybes savo meilės šviesa ir įkurk tarp mūsų Karalystę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.