į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Pastoracinė taryba
Klausimynas ruošiantis antrajam Kauno arkivyskupijos simpoziumui

1. Kokių pokyčių (teigiamų ir neigiamų) matote savo parapijoje ir arkivyskupijoje per dvejus metus?

 

a) Maldos ir Dievo garbinimo srityje.

 1. Bažnyčiai nupirkta nauja profesionali įgarsinimo sistema.

 2. Įrengta antro aukšto salė ir biblioteka.

 3. Mišiose gieda trys chorai: Sumos Didysis choras, Jaunimo šlovinimo grupė ,,Giedokime Viešpačiui” ir kasdien ,,Rytmečio, tekančios saulės - Viešpaties Jėzaus Kristaus choras”.

 4. Įkurtas Marijos legijonas.

 5. Pradėta Maldų intencijų knyga.

 6. Visus Jubiliejinius metus kuriamos maldos už Tėvynę, kurios bus susegtos į Jubiliejinę knygą ,,100 maldų už Tėvynę Lietuvą”.

 7. Penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio šventosiose Mišiose pasiruošta ir pasidalinta Šventojo Rašto, Tikėjimo išpažinimo, Visuotinės maldos ir atnašų (kai jos nešamos) skaitymas (siekiamybė - kasdieniniai skaitovai).

b)Tarnystės ir pagalbos artimui srityje Bažnyčios viduje ir už jos ribų.

 

 1. Aktyvi karitatyvinė veikla tiek pagalbos artimui Bažnyčios viduje tiek už jos ribų bendradarbiaujant su Samariečių bendruomene, paramos ir labdaros fondu „Viltis-Vikonda”.

 2. Parapijos namuose surengta Kūčių vakarienė Nakvynės namų gyventojams.

 3. Siekiamybė ekstraordinariniai Šventosios Komunijos dalintojai.

 

c) Evangelizacijos – Gerosios naujienos skelbimo už Bažnyčios esantiems žmonėms – srityje.

 

 1. Skelbimai mieste, per spaudą ir televiziją, taip pat internetu kviečiant į šventąsias Mišias ir po jų esančius renginius.

 2. Suburta komunikcjos komanda, sukurta parapijos svetainė, kas savaitę rašomi straipsniai parapijos svetainėje ir esant galimybei pasidalinama spaudoje rajono ir katalikiškoje spaudoje.

 3. Pradėti gaminti ir platinami suvenyrai su bažnyčios atributika ir Švento Rašto citatomis.

 4. Dirbama su Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikučių ir Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių tėvais.

 5. Kvietimas vykti ir vykimas į piligrimines keliones.

 6. Pastovus dalinimasis gerąja patirtimi su Jurbarko dekanatu.

 

d) Bendruomenės ir jos augimo srityje – kaip parapijoje ir bendruomenėje skleidžiasi tikėjimas, mezgasi tarpusavio santykiai, auga bendradarbiavimas.

 

 1. Laumetrio gamykla pagaminio ir padovanojo profesionalius laikiklius, kad būtų galima eksponuoti menininkų ir tautodailininkų parodas bažnyčioje. Parodos sistemingai organizuojamos ir keičiamos vienos kitomis.

 2. Bendradarbiaujant su Kėdainių miesto seniūnija prižiūrimas bažnyčios šventorius žiemos ir vasaros laikotarpiu.

 3. Bendradarbiaujama su Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuojant Piligrimines keliones.

 4. Laukiant palaimintojo arkivyskupo garbingojo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos įsigijome altorėlį (autorius skulptorius Audrius Zubavičius), kuriame vietą atrado tautodalininkės Audronės Rudienės nutapytas ir šv. Jurgio parapijai padovanotas palaimintojo Teofiliaus kanoninis paveikslas.

 5. Bendradarbiaujant su mokyklų vadovais skleidžiama informacija per Tamo dieną mokinių tėvams apie Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų pasiruošimų pradžią parapijoje.  

 6. Siekiamybė parapijiečių pavėžėjimas į sekmadienio šventąsias Mišias iš atokesnių parapijos kaimelių.

 

2. Kokia popiežiaus Pranciškaus žinia yra aktualiausia Jūsų parapijoje ir visoje Kauno arkivyskupijoje

 

Popiežius Pranciškus ragina mus prabusti iš dvasinio miego ir semtis jėgų iš Kristaus. „Prisikėlęs ir pašlovintas Kristus yra gilioji mūsų vilties versmė, ir jo pagalbos vykdant jo patikėtąją misiją niekada nestigs” (Evangelii Gaudium, 275).

 

Leiskime tikėjimo džiaugsmui prabusti, leiskime Kristui mus prikelti, būkime Jo Prisikėlimo ir naujo gyvenimo liudytojai bei dalyviai, kad atėję žmonės į mūsų parapijų bažnyčias sutiktų Kristų ir pasiliktų bendruomenėje.

 

3. Į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį Kauno arkivyskupijos sielovadoje ateinančiais metais.

 

Galbūt tai galėtų būti kiekvienos mūsų arkivyskupijos parapijos aprašyta viena stiprioji sielovados sritis. Vėliau tai susisteminus pasidalinta parapijose. Tai būtų ir Gerosios patirties sklaida ir prieinamumas kiekvienam atrasti savo parapijai idėjų, kaip pasiekti norimo rezultato vienoje ar kitoje parapijos sielovados srityje.

 

 

Kėdainių šv. Jurgio Pastoracinė taryba