į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2016 metų

2016 m. gruodžio 24 d. šeštadienį, Kūčių dienos Šv. Mišios 10 val.

2016 m. gruodžio 24 d. šeštadienį, po šventos Kūčių vakarienės, iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 22 val.

 

Gruodžio 25 d. sekmadienį, Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės.

Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę.

Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.

O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu.

Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


2016 m. gruodžio 18 d. ketvirtąjį advento sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už kenčiančią Siriją ir jos žmones. Mūsų Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ragina melstis žodžiais: „kviečiu visus šiomis dienomis, ypač IV advento sekmadienį, melstis už Siriją ir jos žmones. Raginkime visus jungtis į šią maldą.

Mums sunku suprasti, kas dedasi toje šalyje, gal pasiekia tik atskiri pranešimai, bet matant apšaudomus ir sugriautus miestus – koks dabar yra Alepas – akivaizdu, kad žmonės ten be galo kenčia. Pasaulio akyse vyksta tragedija ir negalime likti jai abejingi. Tegul valstybių vadovai padaro viską, kad liautųsi žmonių kančios, o mes prisidėkime prie taikos siekio savo malda“.


Kviečiame dalyvauti dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 27 d. 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.


Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2016 m. lapkričio 20 d. sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Šv. Mišios už visus sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius,  patarnautojus  bei visus pagalbininkus.


Visų šventųjų ir Vėlinių dienų Šv. Mišios už mirusius,

2016 m. spalio 31 d. pirmadienį, išvakarių Šv. Mišios 18 val.

2016 m. lapkričio 1 d. antradienį, Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.

Lapkričio 2 d. trečiadienį, Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2016 m. spalio 9 d. (sekmadienį), Gailestingumo jubiliejaus Marijos diena.

Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidai;

Parapijos Gyvojo Rožyno ratelio palaiminimas ir neseniai šventąja paskelbtos motinos Teresės minėjimas bei užtarimo malda už mokytojus. Melsimės už parapijos Caritą, Gyvojo Rožyno ratelį, mokytojus ir visus gailestingumo bei meilės darbams artimui pasišventusius. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio  KLEKETUKAI  koncertas.


2016 m. spalio 4 d. antradienį, minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


2016 m. spalio 2 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2016 m. rugsėjo 18 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto literatų sambūrį. Po Šv. Mišių bus pristatoma nauja sambūrio knyga „Sekminių paukštė dovanojo plunksną“.


2016 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį),

prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2016 m. rugpjūčio 23 d. (antradienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2016 m. rugpjūčio 15 d. (pirmadienį), Žolinės-Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų, prie parapijos namų, Pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus ansamblio „Papartis“ koncertas.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 12 d. (pirmadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2016 m. rugpjūčio 2 d. (antradienį), Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė ir porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejaus minėjimas. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2016 m. liepos 24 d. (sekmadienį), 12 valandos, sumos,
Šv. Mišios bus aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2016 m. liepos 17 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


2016 m. liepos 9 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišios už prieš 65 m. (1951 07 07) Sosių miške žuvusius partizanus:
Liudą Augą, Boleslovą Klimą-Faustą, Vaclovą Rabačiauską ir Vincą Sereiką.
1990 09 01 palaikai perkelti iš Dotnuvos stribų buv. būstinės užgriuvusio rūsio.


2016 m. liepos 6 d. (trečiadienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2016 m. birželio 26 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2016 m. birželio 19 d., (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai - „Ten, kur poezija virsta malda“.

12.00 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė. Muzikuos KSJMC gitaros ir vokalo stadijos atlikėjai bei jų vadovė, solistė Laima Žilytė. Šoks choreografės Ramintos Matulytės-Šilienės vadovaujami šokių kolektyvai. Veiks knygų paroda „Kėdainių kraštas, jo žmonės ir jų kūryba leidiniuose“.


2016 m. birželio 14 d., (antradienį), Gedulo ir vilties dieną, Šv. Mišios už tremtinius 18 val.


2016 m. birželio 12 d. sekmadienį 12 val. Šv. Mišios už „Caritą“. Po pamaldų, parapijos namuose „Caritas“  visiems parapijiečiams ir svečiams papasakos apie savo veiklą.


2016 m. birželio 6 d. pirmadienį, Šv. Mišios už tėvus 18 val. 


2016 m. birželio 5 d. (sekmadienį), Tėvo diena bei užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.

Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val. 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ spektaklis „Juodažvaigždis arkliukas“. Vadovė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė.


2016 m. gegužės 29 d. Devintinės. 12 val. Šv. Mišios, prašant Dievo palaimos AB „Lifosa“ kolektyvui.


2016 m. gegužės 22 d. sekmadienį. Švč. Trejybės atlaidai ir „Poezijos pavasaris“

12 val. Atlaidų Šv. Mišios už poetus, rašytojus ir kultūros darbuotojus.

 Po pamaldų poezijos pavasario skaitymai.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia vykti į Nacionalinio gailestingumo kongreso iškilmes Vilniuje gegužės 7 d. šeštadienį. Užsirašyti prašome prie Carito staliuko bažnyčioje pamaldų metu arba tel.: 8 652 29356


2016 m. gegužės 15 d. sekmadienį, Sekminės-Šventosios Dvasios atsiuntimas ir Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2016 m. gegužės 8 d. sekmadienį, 12 val. Šeštinės-Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė.


2016 m. gegužės 2 d. pirmadienį, Šv. Mišios už motinas 18 val.


2016 m. gegužės 1 d. sekmadienį, Motinos diena. Šv. Mišios už motinas 8,  10  ir 12 val.
Po 12 val. pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų popchoro „Perliukas“ koncertas.

Vad. Daiva Makutienė


2016 m. balandžio 25 d. pirmadienį, šv. Morkaus, evangelisto šventė.
18 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


2016 m. balandžio 24 d. sekmadienį, tituliniai šv. Jurgio atlaidai ir pasaulinės Gyvybės dienos minėjimas.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios už gyvybę bei prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Lančiūnavos vokalinio instrumentinio ansamblio „Svaja“ koncertas. Vad. Kazimieras Kuprys.


2016 m. balandžio 17 d. sekmadienį, 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius. 


2016 m. balandžio 16 d. šeštadienį 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2016 m. balandžio 10 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios žvakelių aukotojų intencijomis.

Po jų Genės Sereikienės fotografijų parodos atidarymas.


2016 m. balandžio 3 d. Atvelykio-Dievo gailestingumo sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Po 12 val. Šv. Mišių vaikų velykėlės, margučių ridenimas ir kitos pavasario linksmybės.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje kiekvieną penktadienį 10 val. Šv. Mišios, nuo 10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija.


Kiekvieną Gavėnios penktadienį Švč. Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas 10 val. 30 min.


2016 m. kovo 28 d. pirmadienį, antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2016 m. kovo 27 d. sekmadienį, pagrindinės Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu  8 val. Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2016 m. kovo 26 d. šeštadienį, 18 val. renkamės šventoriuje Velyknakčio pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


Kviečiame visus krikščionis į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis, Didįjį penktadienį, 2016 m. kovo 25 d. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės 16 val. (Ketvirtą valandą po pietų).


Didžiąją savaitę, 2016 m. kovo 21- 26 dienomis, nuo pirmadienio iki šeštadienio, pamaldų pradžia 18 val. Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.


2016 m. kovo 20 d. Verbų sekmadienis. 12 val. Šv. Mišios už jaunimą.


2016 m. kovo 13 d. po 12 val. sumos Šv. Mišių, bažnyčios antro aukšto salėje, bus rodomas dokumentinis filmas apie Kėdainių šv. Jurgio parapijos istoriją.

Filmą pristatys Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė.


2016 m. kovo 11-ąją, penktadienį, Lietuvos nepriklausomybės dieną,

Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2016 m. kovo 6 d. sekmadienį, minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės  vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. 

Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė-muzikinė kompozicija: „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.