į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2019 metų

2019 m. gruodžio 26 d. antrąją Kalėdų dieną, (ketvirtadienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą, Šv. Mišios 10 val.


2019 m. gruodžio 25 d. (trečiadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2019 m. gruodžio 24 d. (antradienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. 


2019 m. gruodžio 22 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už tremtinius. Po pamaldų tremtinių palaikų į Lietuvą sugrąžinimo 30-mečio minėjimo fotografijų parodos uždarymas.


2019 m. gruodžio 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo pirmąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

 

Po pamaldų vargonininko Mykolo Pečiulio adventines giesmes atliks Irenos Naruševičiūtės ir Kęstučio Volkaus duetas. Eiles advento vilties Motinai Marijai skaitys poetė Genė Sereikienė. 


2019 m. gruodžio 8 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2019 m. gruodžio 1 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2019 m. lapkričio 24 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

 

Po Šv. Mišių Kėdainių neįgaliųjų literatų būrelio ansamblio „Likimo palėpė“ koncertas. Vadovė Celestina Rimavičienė.


2019 m. lapkričio 17 d. (sekmadienį), 12 val.,

Minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.

Po pamaldų Samariečių ansamblio „GIEDRA“ koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė ir paskaita - diskusija „Alkoholizmas ir kitos priklausomybės šeimoje". Lektorė Eglė Gulbinovičienė.


2019 m. lapkričio 10 d. (sekmadienį), parapijos Marijos legiono iniciatyva 12 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių krašto garbės pilietę, gydytoją Teklę Bružaitę minint jos 110-tąsias gimimo metines. Po Šv. Mišių prisiminimų valandėlė „Širdies šviesa“. 


2019 m. lapkričio 3 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2019 m. lapkričio 2 d. (šeštadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2019 m. lapkričio 1 d. (penktadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2019 m. spalio 13 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2019 m. spalio 6 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaiduose dėkosime Dievui už palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją, kurią Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčiai dovanojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Melsimės už parapijos geradarius ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją, kurios bažnyčioje pagerbiant šventąsias relikvijas, šventųjų užtarimu, galima pelnyti Dangaus malonės dovanas.

Po atlaidų Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2019 m. spalio 4 d. (penktadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


 


2019 m. rugsėjo 7 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones. 


2019 m. rugsėjo 1 d. (sekmadienį),

prašant palaimos Naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2019 m. rugpjūčio 22 d. (ketvirtadienį),

Pasitinkant Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos 30-metį, Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2019 m. rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų klausydamiesi dainos gaivinsimės žolinių arbata bei stiprinsimės kareiviška koše už kurią dėkosime Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos jauniesiems šauliukams.


Nuoširdžiai sveikiname Reginą ir Antaną Kuzmas, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą. Gerbiamiems Kuzmoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija. 


2019 m. rugpjūčio 2 d. (penktadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


 


2019 m. liepos 21 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 5 –oji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys: Kėdainių krašto, Lenkų draugijos, Panevėžio, Joniškio, Biržų ir kitų rajonų bei miestų kūrėjai. Muzikuos Kėdainių krašto dainuojamosios poezijos atlikėjai ir svečiai. Dainuos Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Isa“. 

O dieną prieš tai, liepos 20 d. (šeštadienį), šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje 12 val. vyks tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“.

Vadovė Genė Sereikienė.


2019 m. liepos 14 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2019 m. liepos 6 d. (šeštadienį),

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną,

11 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2019 m. birželio 30 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos. Po palaiminimo vyks judėjimo MOTINOS MALDOJE pristatymas. Susitikimui vadovaus judėjimo koordinatorė Vilma Cicėnienė. Į susitikimą kviečiamos visos mamos, močiutės ir visi, kurie trokšta melstis už vaikus bei visą jaunimą ir nori įsilieti į motinų maldoje judėjimą.

Norintiems pasiteirauti tel. : 8-612-82399


2019 m. birželio 23 d. (sekmadienį), Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė.

Po 12 val. Šv. Mišių bus einama Devintinių procesija.


2019 m. birželio 16 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas. Po Šv. Mišių koncertas. 


2019 m. birželio 14 d. (penktadienį), Gedulo ir vilties dieną 18 val. Šv. Mišios už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinių paminklo. 


2019 m. birželio 9 d., (sekmadienį), 12 val. Sekminių Šv. Mišios. Po jų bus pristatoma nauja tikybos mokytojos ir parapijos katechetės Genės Sereikienės knyga „Dienoraščio atvartos“. Dienoraščio keliu ves lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Šliažaitė. Muzikuos Dagnė Jucevičiūtė. 


2019 m. birželio 2 d. (sekmadienį), Šeštinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios už tėvus 10 val. ir 12 val.


2019 m. gegužės 26 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė.


2019 m. gegužės 19 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2019 m. gegužės 12 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius.


2019 m. gegužės 5 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8 val., 10 val. ir 12 val. 


Maloniai prašome Jūsų 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Kėdainių šv. Jurgio parapijai:

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 2 d.

Pavadinimas: Kėdainių šv. Jurgio parapija
Adresas: Juodkiškio g. 8, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas: 191045038
Bankas: Swedbank LT887300010002521830

Nuoširdžiai dėkoju, kad remiate savo parapiją ir skiriate laiko šių dokumentų sutvarkymui.

Pagarbiai Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.


2019 m. balandžio 29 d. (pirmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

Adoracijos pradžia pirmadienį 8 val. Šv. Mišios 18 val.  Adoracijos pabaiga antradienį 8 val.

Adoracijos prasmė yra buvimas maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau ir visai Tėvynei. Kviečiame visus įsijungti į šią nenutrūkstamą maldą. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu. Ypatingai kviečiame nakties maldai ir budėjimui. Galinčius budėti naktį prašome užsirašyti prie Carito staliuko.


2019 m. balandžio 28 d. (sekmadienis). Atvelykis-Dievo gailestingumo sekmadienis.

Didieji parapijos vardo šv. Jurgio atlaidai ir Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas.

10 val. votyvinės Šv. Mišios.

12 val. atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas jurginių šurmulys: pagal Jurgį ir kepurė“.


2019 m. balandžio 27 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2019 m. balandžio 22 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2019 m. balandžio 21 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2019 m. balandžio 20 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2019 m. balandžio 19 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2019 m. balandžio 18 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį), 18 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį.


2019 m. balandžio 14 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija

ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2019 m. kovo 24 d. (sekmadienį), minint 70-tąsias 1949 m. kovo 25 d. trėmimų metines, 12 val. Šv. Mišios už visus ištremtus ir negrįžusius. Už tremtinius ir jų artimuosius.


2019 m. kovo 11 d. (pirmadienį), 11 val. 30 min. Šv. Mišių auka už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 

Po Mišių Kėdainių raj. folklorinės grupės „UKVEI BUM“ literatūrinė-muzikinė programa „Su Lietuva širdy“.

Po programos gėlių padėjimas ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse.


2019 m. kovo 6 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2019 m. kovo 5 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2019 m. kovo 3 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

 

Po Šv. Mišių literatūrinė - muzikinė kompozicija ,,Pabirusiems pasaulyje tautos vaikams“.

Eiles skaito Kėdainių krašto literatų sambūrio ir LASS Kėdainių skyriaus literatai.

Muzikuoja ir dainuoja atlikėja Morta Šablevičiūtė.


2019 m. vasario 16 d. (šeštadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

Šv. Mišios už Tėvynę 10 val. 30 min.


2019 m. vasario 10 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2019 m. vasario 9 d. (šeštadienį), 11 val. Taučiūnų km. Povilo Lukšio restauruoto paminklo šventinimas.

12 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios už Lietuvos karius, savanorius, šaulius, Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių paradinė karių, šaulių, LKKS sąjungos savanorių ir bendruomenės eisena į Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapines.

14. val. Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapinėse Povilo Lukšio (1886-1919) atminimo pagerbimas ir Jaunųjų šaulių pasižadėjimas.

15 val. Kėdainių kultūros centre renginys TĖVYNEI PAŠAUKUS, skirtas 1919 m. Nepriklausomybės kovose su bolševikais kritusiems Lietuvos kariams, savanoriams bei šauliams pagerbti ir pirmosioms kautynių pergalėms pagarsinti. Istoriniai pranešimai šventinis koncertas.


2019 m. vasario 5 d. (antradienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.


2019 m. vasario 3 d. (sekmadienį), šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2019 m. vasario 2 d. (šeštadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2019 m. sausio 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.


2019 m. sausio 13 d. (sekmadienį), Laisvės gynėjų dieną,

11 val. 30 min. žuvusių sausio 13-tąją Laisvės gynėjų pagerbimas Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. 

13 val. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas Kauno g. kapinėse.


2019 m. sausio 6 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2019 m. sausio 1 d. (antradienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmės

Šv. Mišios 12 val.