į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas » 2021 metų

2021 m. gruodžio 25 d. (šeštadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2021 m. gruodžio 24 d. (penktadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos pamaldų metu.

 

Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.


2021 m. gruodžio 19 d. minint „Caritas Internationalis“, 70 metų įsteigimo sukaktį.

Šv. Mišios už Caritą 12 val.


2021 m. gruodžio 12 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo antrąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo. 


2021 m. gruodžio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už prieš 70 metų Sosių miške žuvusius partizanus. Po Šv. Mišių literatūrinė – muzikinė akimirka „Palinko liepa“.

Eiles skaitys Genė Sereikienė. Muzikuos Laima Žilytė.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2021 m. lapkričio 28 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2021 m. lapkričio 21 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios Chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

Bus šventinami kalėdaičiai.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. lapkričio 14 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.

Prieš Šv. Mišias už mirusius choristus bus giedamas Rožynas.


2021 m. lapkričio 7 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. 


2021 m. lapkričio 2 d. (antradienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. spalio 17 dieną (sekmadienį) 12 val. Šv. Mišiose bus pašventinta, o po Šv. Mišių bendruomenei pristatyta Genės Augaitės-Sereikienės knyga „Naujieji Lažai – mano gimtasis kaimas“. 


2021 m. spalio 10 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

 

Taip pat ateinantį sekmadienį pagerbimui ir maldai dešinės pusės altorėlyje bus išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvija.

Palaiminimas relikvija bus suteiktas po 12 val. Šv. Mišių.


2021 m. spalio 4 d. (pirmadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.  Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. rugsėjo 12 d. (sekmadienį), Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2021 m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų smagiu pasibuvimu šventoriuje palydėsime vasarą.


2021 m. rugpjūčio 2 d. (pirmadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


Nuoširdžiai sveikiname Adelę Dovidavičienę, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamai Adelei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija. 


2021 m. liepos 25 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

 

11 val. vaikai kviečiami ateiti atlikti Atgailos-išpažinties Sakramentą.


2021 m. liepos 11 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 7 - toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Muzikuos atlikėjai „Albertas ir Renata“, kankliuos Oksana Morozovaitė, gitara gros Justė Šimanauskaitė.


2021 m. liepos 6 d. (antradienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 10 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2021 m. birželio 20 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2021 m. birželio 14 d. (pirmadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2021 m. birželio 6 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2021 m. gegužės 30 d. Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė.

12 val. Šv. Mišias už Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.


2021 m. gegužės 23 d. švęsdami Sekmines, 12 val., Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Caritą vadovaujamą pirmininkės Malenijos Pivorienės, minėdami Carito veiklos 32-ąsias metines. 


2021 m. gegužės 16 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po pamaldų Sirutiškio folkloro ansamblio RADASTA koncertas. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio didingi kūrėjai. Vadovė poetė Genė Sereikienė.


2021 m. gegužės 2 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2021 m. balandžio 25 d. (sekmadienis). Didieji parapijos vardo šv. kankinio Jurgio atlaidai.

Melsime pašaukimų dvasiniam gyvenimui bei minėsime Pasaulinę gyvybės dieną.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Šv. Mišios per šv. kankinio Jurgio užtarimą meldžiant Šventosios Dvasios įkvėptų pašaukimų ir dieviškos šviesos visiems saugant ir branginant gyvybę bei prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. 


2021 m. balandžio 5 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2021 m. balandžio 4 d. (sekmadienį), VELYKOS

Šv. Mišios 8 val. ir 10 val. 30 min.

Šventinami margučiai.


2021 m. balandžio 3 d. Didysis šeštadienis.

18 val. VELYKNAKČIO pamaldos .Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2021 balandžio 2 d. Didysis penktadienis.

17 val. 20 min. Bus giedamos ir skaitomos Kryžiaus kelio giesmės ir apmąstymai.

18:00 val. – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2021 m. balandžio 1 d. Didysis ketvirtadienis.

18:00 val.- KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Graudžių verksmų giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2021 m. kovo 28 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2021 m. kovo 11 d. (ketvirtadienį), 10 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.


2021 m. kovo 7 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.


Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio bažnyčioje vyksta fotografo Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

Parodą pamatyti galite sekmadieniais nuo 9 val. iki 13 val.