Visuotinės maldos spausdinti

                    2022 m. 14 Eilinis sekmadienis

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, tegul mūsų malda su pasitikėjimu kyla į Viešpatį: Jis nori mus paguosti kaip motina, kuri supa ant kelių savo kūdikį.

 

Meldžiam Tave, išklausyk mus!

 

Meldžiame už šventąją Bažnyčią: tegu taika į ją teka lyg srautas, tautos - tarytum upė.

 

Meldžiame už šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų ir mūsų vyskupus: tegu Viešpats siunčia jiems į pagalbą daug darbininkų savo pjūčiai.

 

Tegu kiekviena šalis, kiekvienas miestas, kiekvieni namai priima Evangelijos skelbėjus ir tenužengia ant jų ramybė.

 

Tegu Kristus mūsų dieviškoji Galva, suteikia naujų jėgų kenčiantiems savo Kūno nariams; kaip motina Jis tepaguodžia liūdinčius, kenčiančios Ukrainos žmones.

 

Ir tegul mes, šios bendrijos nariai, kantriai nešdami savo kryžių, sulauksime ramybės ir pasigailėjimo ir išvysime savo vardus, įrašytus Danguje.

 

Kun.: Viešpatie, išliek savo gailestingumą Tave maldaujančiai tautai, savo dovanų gausa paskatink ją atkakliau prašyti malonės ir tvirčiau tikėtis ją gauti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.