Visuotinės maldos spausdinti

              2022 m. 3 Eilinis sekmadienis, C

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, pasitikėdami Šventojo Rašto žodžiais, kurių išpildyti atėjo Jėzus, melskime Dievą, įgyvendinti Jame pranašaujamas geradarybes.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, mūsų vyskupus, kunigus, už visus Bažnyčios ganytojus ir tikinčiuosius: teišlieja viena Šventoji Dvasia ant įvairių Kristaus Kūno narių savo malonės dovanas.

 

Melskime už žmones, supriešintus rasinių, klasinių ar religinių konfliktų: tesuvienija juos Kristaus Kūne Šventoji Dvasia.

 

Melskime, kad mūsų sielos visada būtų budrios ir visuomet būtų pasiruošusios, Tave, Dieve, išvysti veidas į veidą.

 

Melskime už žemiškuosius vadovus ir pasaulio tautas: teviešpatauja tarp jų tarpusavio pagalba, o ne egoizmas, santarvė, o ne neapykanta, ir ne karas, o taika.

 

Teapsireiškia Išgelbėtojas stokojantiems vargšams: tepagydo Jis ligonius ir tepasotina alkstančius, tepagelbsti kiekvienam prislėgtam žmogui.

 

Ir tegu mes, pamaitinti Kristaus duona, pagirdyti gyvuoju Šventosios Dvasios vandeniu, patirsime iš Dievo ateinantį džiaugsmą.

 

Kun.: Suteik mums, Viešpatie, stropumo ir ištvermės meldžiantis. Tu neapleidi mūsų varge; dosniai atsiliepk į prašymus, kuriais be paliovos kreipiamės į Tavo didybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.