Visuotinės maldos spausdinti

                 2020 m. 30 Eilinis sekmadienis, A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, bendra malda prašykime malonės vis labiau pažinti Jėzaus mokslą ir didįjį Meilės įstatymą, kurį skelbia šiandienos Evangelija. Šventoji Dvasia giliai teįspaudžia jį mūsų širdyse.

 

Atsiųsk savo Dvasią, Viešpatie!

 

Meldžiamės už Bažnyčios ganytojus, kad Šventoji Dvasia nušviestų ir palaikytų juos jų tarnystėje, padėtų skleisti Dievo meilę.

Meldžiamės už valstybėms ir institucijoms vadovaujančius asmenis, idant savo darbuose vadovautųsi Patarimo ir Išminties Dvasia.

 

Melskime tikėjimo dvasios ir atsakomybės visiems tikintiesiems, kad atpažintų savo pasiuntinybę Bažnyčioje ir darbuotųsi joje visu uolumu.

 

Meldžiamės už gydytojus ir visus besirūpinančius ligoniais, kad Viešpatyje atsastų jėgų tarnauti ligų prispaustiesiems.

 

Meldžiamės už susirinkusius į sekmadienio Šventąsias Mišias, kad jie būtų vienybės Kristuje ženklas, kad liudytų tikėjimo bendrystę ir išvengtų susiskaldymų, pavydo bei pykčio.

 

Kun.: Viešpatie, duok jėgų per visas mūsų gyvenimo dienas vykdyti  Tavo Meilės įstatymą.  Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.