Visuotinės maldos spausdinti

                                    2019m. 16 Eilinis sekmadienis C

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, malda kreipkimės į Viešpatį, kuris teikiasi būti tarp mūsų tam, kad gausiai apdovanotų mus savo malonėmis.

 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Melskime už mūsų šventąjį Bažnyčią: Viešpats tepriglaudžia joje visus pakrikštytuosius.

 

Melskime už mūsų šventąjį tėvą popiežių Pranciškų ir už visus bažnyčios tarnus, įpareigotus skelbti Kristų ir atskleisti Jo garbės paslaptį.

 

Melskime už žemės tautas ir jų vadovus: tegu visi pripažįsta Dievo įstatymą ir Kristaus, taikos kunigaikščio, karalystę.

 

Melskime už ligonius, vargstančiuosius, liūdinčius ir persekiojamus krikščionis, kurie savo kūne papildo, ko dar trūksta Kristaus kentėjimams dėl Jo bažnyčios.

 

Ir tegu mes, ieškodami to, kas svarbiausia, liksime prie Viešpaties kojų ir maitinsimės Jo žodžiais.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, maloniai priimk savo Bažnyčios maldas ir dėl savo gailestingumo suteik mums tai ko negalime tikėtis dėl savo nuopelnų. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.