Visuotinės maldos spausdinti

              2021 m. 3 Velykų sekmadienis, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, pasitikėdami Dievu mūsų Tėvu, gerai pažįstančiu mūsų džiaugsmo bei vargo kelius ir atsiuntusiu savo Sūnų lydėti mus kelionėje, išsakykime savo maldavimus.

 

Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!

 

Melskime už Bažnyčią, kad taip, kaip Kristus kelyje į Emausą mokėtų priimti ir lydėti į ją atėjusius žmones.

 

Melskime už mūsų ganytojus, kad Kristaus pavyzdžiu visiškai pasišvęstų savo misijai nebijodami net didžiausio pasiaukojimo.

 

Melskime už išgyvenusius gedulą ar gyvenimo prasmės nematančius žmones, kad savo kelyje sutiktų tikros vilties ir atjautos liudytojų.

 

Melskime už vienatvės prislėgtuosius, kurių yra daugiau nei mums atrodo, kad surastų paguodos Kristaus prisikėlime, pažintame per tikinčiųjų meilę.

 

Melskimės, kad čia susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė atpažintų Kristaus buvimą laužomoje Duonoje.

 

Kun.: Dieve, mūsų Tėve, kuris nepagailėjai atsiųsti savo Sūnaus į šios žemės kelius, išklausyk mūsų maldą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.