Visuotinės maldos spausdinti

                      2021 m. Kristaus Krikštas, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, šiandien esame kviečiami prisiminti mums dovanotą Krikšto malonę, kad dar labiau ją prangintume.

 

Vesk mus į tikrąją gyvenimo šviesą!

 

Melskime, kad Bažnyčia ištikimai vyktytų savo misiją – padėtų žmonėms pažinti Kristų, ir per šv. Krikštą juos įjungtų į dieviškąją šeimą.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų: teneša Jis tautoms žinią apie Dievo meilę ir gailestingumą ir tepasiekia jo mokymas žmonių širdis.

 

Melskime už visus pakrikštytuosius – tegu savo meilės, tikėjimo, vienybės pavyzdžiu uždega daugelį žmonių.

 

Melskime, kad tėvai savo vaikus krikštytų ne vien iš tradicijos, bet tikėjimo motyvais ir rūpintųsi savo vaikų krikščionišku auklėjimu.

 

Viešpatie, meldžiame už mūsų bendruomenes ir viso pasaulio žmones besiruošiančius Krikštui, kad jų troškimas siekti Krikšto ir noras priklausyti šventajai Katalikų Bažnyčiai būtų tikras ir neatšaukiamas.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, Tu atsiuntei Sūnų, kad Jo mokymu, gyvenimu ir kryžiaus auka sutaikytum žmones su savimi. Sustiprink savosios Bažnyčios tikėjimą, kad išpažindama Tavojo Sūnaus tiesą, mokėtų ją nuolat liudyti savo gyvenimo darbais. Tu su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.