Visuotinės maldos spausdinti

                               2022 m. 2 Advento sekmadienis, A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, mus, susibūrusius į tikėjimo bendruomenę, Bažnyčia Jono Krikštytojo žodžiais ragina atsiversti. Melskime širdies atvirumo ir ištikimybės malonių.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Tegul Kristaus įsteigtoji Bažnyčia ištikimai ir su meile neša Evangeliją nesantaikų kamuojamam pasauliui.

 

Te visi ištikimieji atsiliepia į Bažnyčios raginimą atsiversti ir atvira Dievo malonei širdimi žengia savo gyvenimo keliais.

 

Meldžiam už tautų vadovus, kad didžiausias jų rūpestis būtų visų žmonių gerovė.

 

Melskime už karų ir nesantaikų alinamas šalis. Ypač melskime už Ukrainą.  Teįsivyrauja taika visame pasaulyje, o Dievo malonė tegydo sužeistas žmonių širdis.

 

Tegul mirusieji  mūsų artimieji patiria begalinę Dievo meilę, amžinosios laimės malonę ir prisikėlimo džiaugsmą.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, Tu siuntei savo mylimąjį Sūnų Jėzų Kristų į žemę sunaikinti mirtį ir pakviesti visus į gyvenimą. Jo dieviškos meilės šviesa pažadink mus naujam gyvenimui ir vis stipresniam tikėjimui Evangelija. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.