Visuotinės maldos spausdinti

                             2023 m. 4 Gavėnios sekmadienis, A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, prašykime Dievą malonės, kad niekuomet nepristigtume gailestingumo ir atjautos savo artimui, kad išmoktume suklydusiam atleisti ir sulaikyti pykčio akmenį prieš artimą.

 

Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus!

 

Siųsk, Viešpatie, savo Šventosios Dvasios vyskupams ir kunigams, kad žodžiais skelbiama Geroji Naujiena būtų įsikūnijusi ir konkrečiuose darbuose, ir poelgiuose.

 

Suteik išminties politikams ir į visuomeninę veiklą įsitraukusiems krikščionims, kad vadovaudamiesi sąžine ir bažnyčios mokymu išvengtų aklumo ir kurtumo žmonių skausmui.

 

Viešpatie, meldžiame taikos ir vienybės ne tik tarp krikščionių, bet ir tarp visų tikėjimų, tautybių ir rasių žmonių visame pasaulyje. Meldžiame, kad Ukraina ir kiti karų nualinti kraštai kuo greičiau patirtų teisingos ir tvarios taikos palaimą.

 

Palaimink mus, dalyvaujančius Eucharistinėje puotoje, kad nuoširdžiai mylėtume Dievą ir savo artimą.

 

Meldžiame, kad mirusieji sulauktų Dievo gailestingumo ir pasiektų dangaus karalystę.

 

Kun.: Vesk mus, Viešpatie, savojo šventumo keliais, kad ateinančios Velykų šventės mums ir mūsų artimiesiems suteiktų tikrą džiaugsmą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.