Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Alfa savaitgalis sutvirtinamiesiems

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą...

Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1285

 

Dar pavasarį pasinaudojom gražia vienos Kauno parapijos praktika, kreiptis į jaunimą per jų tėvelius. O tėvelius apie Sutvirtinimo sakramentui pasiruošimą informuoti per mokyklų elektroninius dienynus. Mūsų parapijos jaunimas yra pasklidęs į visas Kėdainių ugdymo įstaigas, tad ir kreipėmės į visus Kėdainių miesto ugdymo įstaigų vadovus.

Labai dėkojam už nuoširdų bendradarbiavimą toms ugdymo įstaigoms ir jų vadovams, kurios pasidalino mūsų parapijos parengtu pasiruošimų sakramentams kvietimu. Dėkojam tikybos mokytojams, kurie suprato kaip tai svarbu, ir per tikybos pamokas ne  tik informavo mokinius, bet ir paaiškino apie sakramentų svarbą jų gyvenime.

Ta žinia apie pasirengimą sakramentams, kuri pasiekė tėvelius pasitarnavo ir kitoms parapijoms, kaip priminimas perskaičiusiems mūsų parapijos kvietimą, kad gal ir dėl savo vaikų jau yra  laikas kreiptis į tą parapiją, kurioje jie gyvena dėl pasirengimo sakramentams.

Pati džiugiausia žinia yra ta,- kad išdrįso mūsų dvi parapijos merginos, kurios jau yra  priėmusios Sutvirtinimo  sakramentą, keliauti po savo mokyklos klases, kuriose jos pačios  mokosi. Pačios savo gyvu pavyzdžiu kvietė ateiti ruoštis sakramentams į mūsų šv. Jurgio bažnyčią.

Džiaugsmo neišeina nuslėpti, kada atėję jauni žmonės pasakoja, kad jie taip pat stengiasi  atsivesti savo draugą, giminaitę ar klasioką... O ką jau kalbėt kai prisijungia pasiruošimams sutvirtinamųjų  mamos, kurios pačios nėra priėmusios Sutvirtinimo sakramento...

Esame dėkingi bažnyčios vargoninkei Aušrai Giedrienei, kuri pakvietė prisijungti naujai atėjusius jaunuolius prie šv. Jurgio parapijos Jaunimo šlovinimo grupės ,,Giedokime Viešpačiui“.

Esame dėkingi parapijos zakristijono šeimai Vikai ir Nerijui Makaveckams. Nerijus šiltai vyriškai pasitinka jaunuolius pakviesdamas juos būti bažnyčios ministrantais. Vika talkina visuose parapijos jaunimo reikaluose. Ji užsiima parapijos svetainės, fotografavimo darbais... Kartu meldžiamės,  kartu parapijos šventėse dalyvaujam. Gyvenam...

Labai dėkoju mamoms: Indrai Spėčiuvienei, Larisai Bartkutei, kurios su savo mažosiomis mergaitėmis Egita, Dinara ir Mėja talkino visą renginį.

Vakare, po renginio paskambino Indra ir pasakė, kad jos mažoji Mėjytė visą vakarą gieda giesmę: ,Tu Išganytoją atnešei mums“.

Labai dėkojam mūsų jaunimą visada malda lydinčioms parapijos Carito ir Marijos legiono moterims. O Sumos choro giesmininkai visada mūsų jaunimą užlipusį prie vargonų sutinka kaip savo nuosavus vaikus... Dažnai kaip maldą šnabždamą garsiai girdžiu vyresniosios kartos žmonių, ypač tremtinių, kuriuos labai branginame savo bendruomenėje, ,, ...kad tik daugiau, kad tik daugiau būtų tų jaunų žmonių bažnyčioje...“.

Kėdainių šv. Jurgio bendruomenė tvirta ir vieninga, čia  kiekvienas jaunas žmogus su didžiausiu džiaugsmu sutinkamas ir su meile išlydimas ir visada malda lydimas.

Susirinkusius į Alfa savaitgalį dalyvius ir svečius mūsų parapijos  Carito maldos grupė vadovaujama pirmininkės Malenijos Piviorienės lydėjo Švenčiausios Mergelės Marijos Rožyno ir Dievo Gailestingumo vainikėlio maldomis.

Mūsų bažnyčioje įprasta visus svarbius darbus ir šventes pradėti Šventosiomis Mišiomis. Čia ir ugdymo įstaigos ir didžiosios įmonės, ir šeimos savo šventes pradeda Šventosiomis Mišiomis, tad organizuojant Alfa savaitgalį klausimas nekilo kuo pradėti.

Dievas kviečia  mus svajoti, ,,nes Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1,37). ..

 Ach, kad taip būtų,- kad tuo jaunų žmonių pavyzdžiu pirmiausiai ateiti dėkoti Dievui ir su  Juo išeiti į pasaulį užsidegtų ir Miesto šventės organizatoriai ir Kėdainių Miesto šventė prasidėtų šv. Mišiomis...

Šventosiose Mišiose klebonas kvietė melstis už Alfa savaitgalio dalyvius ir svečius, ne tik už  visą  mūsų parapijos jaunimą, bet ir  už visos bažnyčios ateitį.

Šventosiose Mišiose išgirdome tos dienos liturginių skaitinių  labai gražią Šventojo Rašto vietą Rom 16, 3–9. 16. 22–27: ,,Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu“.

Taip jau mus klebonas išlepino, kad ne tik per šventes, bet kasdien apkabina gyvu žodžiu. Taip. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje taip yra. Kasdien, nors kartais tik kelios moterėlės yra Šventosiose Mišiose, joms paaiškinamas Šventasis Raštas, pasakoma Homilija. Kada bendruomenės vadovas taip myli kiekvieną ateinantį į Šventąsias Mišias, nepasikeitę žmonės negali iš jų išeiti. Taip ir Alfa savaitgalio dalyviai buvo apglėbti klebono gyvu žodžiu akcentuojant, kad išskirtinis krikščionio bruožas yra Meilė. Išlydėti buvom klebono  palinkėjimu, kad susitikimas būtų džiaugsmingas ir įkvepiantis prasmingam katalikiškam gyvenimui, bei niekada nesibaigiančiai draugystei.

Dėkojame Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovei Agnei Grigaitytei ir visai komandai, kuri savo buvimu ir liudijimais vedė savaitgalį. Dėkojam Jaunimo centro vadovei, kuri suprato, kad mūsų bendruomenei būtent dabar tas savaitgalis yra labai svarbus. Prie kiekvieno atėjusio ruoštis Sutvirtinimo sakramentui yra asmeniškai prisiliesta, su kiekvienu yra jau nueitas asmeninis kelias, tad būtent čia ir dabar yra reikalingas jaunų žmonių pastiprinimas. Patvirtinimas, kad tai apie ką mes kalbėjome yra realybė. Renginio metu atvykę jauni žmones liudijo kiek nuostabių darbų gyvenime po Sutvirtinimo sakramento Dievas per juos pasaulyje  ir juose pačiuose padarė.

Savaitę prieš renginį, dalyvavome Kauno kapinėse pašventinant restauruotą Tremtinių kryžių. Klausant Kėdainių švietimo centro direktorius Henriko Vaicekausko kalbos mintyse padėjau lygybės ženklą tarp Henriko ir sąvokos autoritetas. Henrikas mielai sutiko ateiti pas mūsų jaunimą. Taip, tai tas mūsų vadovas, kuris tiki jaunais žmonėmis. Kartu džiaugėmės, kad ši sutvirtinamųjų karta įaugusi šaknimis į bažnyčią. Čia ėjo jų seneliai ir tėvai... tad tie jauni žmonės yra gyvu pavyzdžiu lydimi. Nuoširdi padėka Henrikui nuo mūsų visų, kad jis rado laiko ir atėjo pirmiausiai melstis su jaunimu ir už jaunimą, o po to visus kvietė į gyvą dialogą dėl mūsų visų, dėl LIETUVOS ATEITIES...

 

                             

Kėdainių šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės