Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-09-14 Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai gausiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse)

 

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė. Šiluvos atlaidai, liaudiškai – Šilinės, švęsti dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą. Švč. Mergelės Marijos Gimimas yra švenčiamas rugsėjo pradžioje, todėl šiai šventei nuo šilų, t. y. rugsėjo mėnesio pavadinimo, prigijo Šilinių vardas. Tačiau šis pavadinimas nėra oficialus liturginis, todėl Liturginiame kalendoriuje rašomas skliausteliuose.

Dvarininkui Petrui Simonui Gedgaudui 1457-aisiais čionai pastatydinus Švč. Mergelės Marijos garbei dedikuotą bažnyčią ir iš Romos gavus jai savo titulinius atlaidus (rugsėjo 8 d.), garsas apie šią bažnyčią pasklido taip plačiai, kad žmonės būriais traukdavo ne tik iš artimiausių apylinkių, bet net iš Užnemunės, kur vyravo protestantai.

Šiais metais, likus vos gerai savaitei iki popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapija tikrai gali didžiuotis, kad pamaldumas ir tradicijos mūsų Bažnyčioje tikrai gilėja ir stiprėja. Šilinių atlaidams prasidėjus Kėdainių dekanato diena parapijos maldininkų grupelės, šeimos, pavieniai parapijiečiai kasdien vyko Šiluvon melstis ir pelnyti atlaidus.

Šiluvos Marija – kelrodė žvaigždė, rodanti ne į save, bet į savo Sūnų. Jos spindesio Šiluvon sutraukti skubėjome garbinti Dieviškąjį Sūnų, Amžinąjį Žodį. Susitaikinti, garbinti ir švęsti – tai Šiluvos žinia, perduota Dievo Motinos lūpomis.

Išskirti galime keturias dienas, kada ypač gausiai buvo atstovauta šv. Jurgio parapija Šiluvoje. Tai pirmoji Šiluvos atlaidų diena, - kada rugsėjo 7 dieną - Kėdainių dekanato dieną, kartu su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi vyko Marijos legijono maldininkės vadovaujamos Genės Sereikienės. Kartu su legijono maldininkėmis Šiluvon išsiruošė ir  gražus būrelis parapijiečių, kurių dalelė dar niekada nebuvo matę Šiluvos. Galima paskaityti plačiau.

Rugsėjo 10 dieną, mūsų Bažnyčios Sumos Didysis choras, tradiciškai kaip ir kasmet, giedojo 10 val. Šventosiose Mišiose kartu su vargoninke Aušra Giedriene Šiluvos bazilikoje. Už nuoširdžią pagalbą skiriant autobusą nuvykimui giedoti Šiluvos atlaiduose, dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės vicemerei Olgai Urbonienei ir savivaldybės administracijos direktoriui Ovidijui Kačiuliui.

Rugsėjo 11-tą Lietuvos kariuomenės dieną, Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji Šaulių kuopa vadovaujama Kristinos Župerkienės nuoširdžia malda Šiluvoje atstovavo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir meldė visam pasauliui taikos.

 

 

 

Rugsėjo 14 dieną pilnutėlis 30 - ties vietų autobusas melstis į Šiluvą vyko vadovaujamas parapijos Carito pirmininkės Malenijos Pivorienės. Rugsėjo 14-ąją atlaiduose buvo švenčiama Ligonių, medicinos darbuotojų, slaugytojų, CARITO diena – tai yra tų žmonių, kurie savo liga, skausmu, negalia arba savo tarnyste šiems žmonėms yra arčiausiai Kristaus. Šiluvos Marija, tituluojama Ligonių Sveikata, nuo seno yra kenčiančių, silpnųjų, mažųjų užtarėja.

„Meilingas rūpestis – šie žodžiai šiandien sieja visus“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas Šiluvos aikštėje sveikindamas gausiai susirinkusius ligonius, neįgaliuosius, senelius, kurie priima šį rūpestį, ir jų artimuosius, globėjus, medikus, slaugytojus, karitiečius, maltiečius, samariečius, kitas organizacijas ir tarnybas, kurios šį rūpestį teikia.

Dėka Viešpaties Malonės ir Šv. Mergelės Marijos užtarimo, mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapija tikrai yra stipri bendruomenė, galinti didžiuotis tik Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi. Tai kaip patvirtinimą mūsų pasirinktam keliui ir išgirdome rugsėjo 15 dieną vakaro Šv. Mišiose, kurioms vadovavo naujasis arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius. Jose buvo meldžiama Dievo pagalbos, kad krizės šeimose, bendruomenėse paskatintų dar labiau dalytis tikėjimu ir gyvenimu.

Viešpaties kryžius buvo mokinių ištikimybės išbandymas. Tai buvo pernelyg baugu, per sunku mokiniams – šie išsislapstė. Apie Mergelės Marijos tikėjimą, pasak ganytojo, Evangelija sako trumpai ir aiškiai: Marija stovėjo po kryžiumi. Ji tikėjo, kad kryžius yra ne paskutinis žodis, bet nauja pradžia.

„Todėl mes esame čia, Šiluvoje, žinome visi tą istoriją, kai daugiau kaip prieš 400 metų mūsų protėviai pasitraukė nuo tikėjimo, pabėgo, prieštaravo, ginčijosi, panašiai kaip Petras, dirbo šėtono darbus, skaldė tikėjimą. Visi pasitraukė nuo katalikų tikėjimo ir pabėgo kaip nuo Viešpaties kryžiaus. O Marija stovėjo čia, laukuose, ant akmens ir verkė, verkė ir kvietė sugrįžti. Jos tvirtas įsišaknijimas tikėjime grąžino tautą prie Jėzaus“, – sakė vyskupas A. Jurevičius, be kita, paminėdamas ir artėjantį Šventojo Tėvo vizitą, kuriame galėsime patirti tikėjimą perkeičiantį džiaugsmą.

 

 

Pasibaigus rugsėjo 15 dienos vakaro Šv. Mišioms už šeimas ir bendruomenes vyskupai palaimino vaikus. Po Šv. Mišių iškart prapliupo lietus. Tarsi Dievo sandoros ženklas su Šiluvon susirinkusia Jo tauta – Bažnyčia, Šiluvos miestelio dangų apjuosė nuostabi vaivorykštė.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija