Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-09-09 Šv. Mišios minint Sąjūdžio 30-metį

Rugsėjo 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi sąjūdiečiai. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Sąjūdžio kūrėjus ir visus sąjūdiečius Kėdainiuose aukojo Klebonas Artūras Stanevičius.

 

 „ir atnaujink šios žemės veidą...“

 

„Tikinčiam žmogui mūsų Tėvynės laisvė buvo, yra ir visada pasiliks stebuklas. Stebuklas prasidėjęs sąjūdžio banga. Dar gerokai prieš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio gimimą į savo mylimą gimtinę Lenkiją, atvyko šventasis popiežius Jonas Paulius II ir melsdamasis Šventosios Dvasios himnu: „ir atnaujink žemės veidą“, ištarė: „ir atnaujink šios žemės veidą, atnaujink Lenkijos žemės veidą“.

Šie žodžiai, tuomet taip pat dar komunistinėje Lenkijoje buvo tarsi sprogimas, tikra, galinga viską keičianti ir valanti Šventosios Dvasios ugnis, kurios sukeltos bangos nusirito ne tik per visą Lenkiją, bet ir per visą pavergtą Vidurio ir Rytų Europą išvaduodamos žmones iš baimės.

Ši popiežiaus malda buvo teisiojo malda ir ji buvo išklausyta danguje. Tada, protingi, Tėvynę mylintys suprato, kad dabar tik laiko klausimas, kada Dievas pabaigs savo darbą ir Europos tautoms dovanos laisvę.

Prieš 30 metų Šventoji Dvasia pažadino laisvei ir lietuvių širdis.“

 

Sąjūdis – visa Lietuva

 

Klebonas Artūras Stanevičius sakydamas pamokslą kalbėjo:

„Šiandien mes prisimename Kėdainių krašto sąjūdiečius, dėkojame jiems už drąsą, pasiaukojimą ir meldžiamės prašydami jiems Dievo palaimos.

Meldžiamės už mirusius Sąjūdžio įkūrėjus, tikėdami jiems skirtu teisiųjų atlygiu ir prašydami jų ir visų šventųjų užtarimo mūsų Tėvynei.

Meldžiamės už mus visus, kad mūsų visų protuose ir širdyse niekuomet neišblėstų Sąjūdžio iškelti idealai: laisvė, tiesa ir meilė Tėvynei.

Teliepsnoja mūsų širdyse Šventosios Dvasios įžiebta meilė ir Drąsa visada stovėti Lietuvos laisvės sargyboje.

Sulaukus gražaus Sąjūdžio 30 - mečio jubiliejaus nuoširdžiai sveikinu visus Kėdainių krašto Sąjūdžio įkūrėjus ir visus sąjūdiečius. Pirmiausia noriu pasveikinti Janiną ir Igną Meškauskus, kurių sodyboje padvelkė išlaisvinantis Šventosios Dvasios veikimas, nes be Dievo valios, Jo malonės ir pagalbos žmogus būtų bejėgis. Sąjūdis tai visa Lietuva visų pirma užgimęs žmonių širdyse.

Sveikinu mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadę Kristiną Župerkienę.

Sveikinu mūsų parapijos svečius ir brangius parapijiečius.

Kad Šv. Mišias už Tėvynę pradėtume tyromis sielomis, pasišlakstykime švęstu vandeniu nuplaunančiu mūsų širdžių dėmes.“

 

Atnašos

 

Atnašų tekstus kūrė ir skaitė Irena Stanislauskienė. Atnašas prie altoriaus nešė Marijos legiono maldininkė Loreta Zubrickienė, Regina Sereikienė ir kiti.

Švęsdami Švč. Mergelės Marijos gimimo Šilinių atlaidus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-sias metines, Tavo palaiminimui, Viešpatie, atnešame Švenčiausios Mergelės Marijos atvaizdą, kurį po Šv. Mišių padovanosime Sąjūdžio veiklos pradininkui Kėdainiuose Ignui Meškauskui, tuo išreikšdami padėką visiems Sąjūdžio žmonėms.

Kaip mūsų širdžių padėką prie altoriaus atnešame žvakeles. Jų šviesoje melsimės už visus Sąjūdžio žmones jau iškeliavusius į dangaus karalystę, prašydami jiems dieviškos globos ir ramybės. Po Šv. Mišių žvakelės bus padėtos ant Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kėdainių rajono Tarybos nario Povilo Aksomaičio kapo.

Šv. Mišių aukai atnešame Ostiją ir vyną. Mes atnašaujame šiuos žemiškus vaisius dėkodami Kūrėjui už tautai padovanotą laisvę ir visa tai ką jis mums davė.

Tikėjimo išpažinimą skaitė šių eilučių autorė, o Visuotinę maldą Irena Stanislauskienė.

 

Visuotinė malda Sąjūdžio 30-mečiui

 

Viešpatie Dieve, meilingai pažvelk į savo tarną popiežių Pranciškų, saugok ir globok, suteik Jam jėgų ir sveikatos aplankant mūsų tėvynę Lietuvą.

Viešpatie, suteik mūsų valstybės vadovams gražaus susitelkimo, sąžiningumo, teisingumo, atsakomybės dvasios stiprinant valstybės  ir laisvės pamatus. Prieš 30 metų susikūręs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis prikėlė Lietuvą dainuojančiai revoliucijai, atvedė tautą į Baltijos kelią, į mūsų valstybės atkūrimo stebuklą Kovo 11-ją.

Gerasis Dieve, priimk mūsų maldas už Sąjūdžio žmones kaip mūsų padėką už įkvėpimą žengti laisvės keliu, už tautos nacionalinės savimonės atgaivinimą.

Dieve, šviesa ir tiesa teapšviečia garbingus, kraujuojančius ir sopulingus mūsų tautos istorijos puslapius, saugok mūsų valstybės laisvę ir nepriklausomybę.

Viešpatie, globok ir padėk mūsų jaunimui, kad jie ne tik žodžiais, bet ir darbais prisidėtų kuriant ir gražinant mūsų dabarties ir ateities Lietuvą, išsaugant mūsų tautos atminties klodus, atstatant ir prižiūrint paminklus, piliakalnius, išlaikant jos savitumą ir tautiškumą.

Viešpatie Dieve, mes meldžiamės už kamuojamas karų ir kovojančias dėl savo laisvės tautas, už kenčiančiuosius, už ligonius. Rūpesčiu ir globa apgaubkime tuos, kurie stokoja artimo meilės.

Dieve, padėk mums surasti savyje jėgų peržengti siaurus interesus, dar tvirčiau suremti pečius, išlaikant tą Sąjūdžio vienybės ir pasiryžimo dvasią vesti tautą laisvės keliu.

Gerasis Dieve, apgaubk dangiškąja šviesa iškeliavusius į amžinybę sąjūdžio žmones, suteik jiems amžiną ramybę.

 

Daugelio žmonių atmintis saugo tas Sąjūdžio akimirkas, kurias kiekvienas patyrėme savaip siekdami vieno tikslo - Lietuvos laisvės. Neapsakomas jaudulys ir džiaugsmas užliejo lietuvio krūtinę atveriant uždarytų bažnyčių duris, susitinkant su tremtį išgyvenusiais lietuviais. Tikėjimas, Dievo pagalba, kilnus tikslas vienijo žmones. Šiandieną turėtų būti, ta pati graži vienybė maldoje, bendruomeniškume saugant Lietuvos laisvę.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius pakvietė prie altoriaus Sąjūdžio veiklos pradininkus Kėdainiuose Igną ir Janiną Meškauskus ir padovanojo jiems Švč. Mergelės Marijos statulėlę, tuo išreikšdamas padėką visiems Sąjūdžio žmonėms.

Visi esantys bažnyčioje sugiedojome Lietuvos himną.

 

Vaizdo įrašas

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Loretos Zubrickienės