į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-06-24 Bendruomenė dalyvavo Švento Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje Kaune

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės atstovai, kartu su savo parapijos  klebonu dalyvavo Švento Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje Kauno arkikatedroje.

 

 

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo: ...Dėkoju jums, brangūs broliai kunigai, kurie nešate šiandienos pasaulio evangelizacijos užduotį. Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą ir Viešpaties artumo paguodą švenčiant sakramentus.“

 

 

Arkivyskupijos globėjo dieną įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu už tarnystes bendruomenėse. Tai padėkos ženklas žmonėms už dovanotą laiką ir širdį Viešpačiui parapijų ir kitose pastoracinėse veiklose. Jūs esate mūsų paguoda, kad Lietuvos Bažnyčia ir Kauno arkivyskupija turi Jus, dosnius Viešpaties malonių tarpininkus, kurie save dovanodami priartina mylinčio Jėzaus Širdį, kalbėjo arkivyskupas.

Šį garbingą apdovanojimą Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono teikimu gavo ir parapijietė Genovaitė Matusevičienė – už įkvepiantį vadovavimą Kėdainių Šv. Jurgio parapijos Motinų maldoje judėjimui, pasiaukojantį jaunimo rengimą įkrikščioninimo sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

 

 

Nauji kunigų skyrimai paskelbti švenčiant Švč. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę Kauno arkikatedroje bazilikoje labai, labai skaudžiai palietė visą Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenę....

Kunigas Artūras STANEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Jurgio kankinio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Švč. Trejybės, Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebonu bei Ukmergės ligoninės kapelionu.

Parapijai paskirtas naujas klebonas Kunigas Sigitas BITKAUSKAS atleistas iš Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebonu.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šventės pabaigoje linkėjo: ,,Viešpats teatlygina Jums, brangieji, visiems šimteriopomis malonėmis ir džiaugsmu, plūstančiu iš Jo Švenčiausiosios Širdies.“

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės