į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-06-11 Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos belaukiant

Artėjant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius stengiasi parapijiečius supažindinti su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybe, kurio skelbimo palaimintuoju iškilmė pirmą kartą istorijoje popiežiaus Pranciškaus sprendimu vyks Lietuvoje. Prieš trisdešimt metų palaimintuoju buvo skelbiamas Jurgis Matulaitis, bet jo beatifikacija tuomet vyko Vatikane, šv. Petro bazilikoje.

Arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio atminimui šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje klebono Artūro Stanevičiaus rūpesčiu ir įmonės „Laumetris“ lėšomis pastatytas monumentas.

Klebonas aukoja Šv. Mišias jose prisimindamas arkivyskupą Teofilių Matulionį, parapijiečiai bažnyčioje gali susipažinti su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paroda, o Švč. Trejybės atlaidų dieną po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius pakvietė tikinčiuosius į katechezės salę pažiūrėti filmo apie arkivyskupą Teofilių Matulionį.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis yra susijęs su Kėdainiais. Jis paliko gilų prisiminimą ir Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

1937 metais birželio 27 – 29 dienomis Kauno arkivyskupija surengė Eucharistinį kongresą skirtą Krikščionybės 550 metinėms paminėti. Šio kongreso vyriausias pirmininkas buvo tuometinis vyskupas Teofilius Matulionis.

Birželio 26 dienos popietę maldininkai iš visų arkivyskupijos vietų atvyko į Kėdainius - eucharistinę šventę. Pasipuošė abi Kėdainių bažnyčios: Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo. Kėdainių miestas taip pat pasidabino žalumynais ir šventais paveikslais. Eucharistinio kongreso proga Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta ir pašventinta Lurdo Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos statula.

Birželio 26 antroje dienos pusėje  šv. Jurgio bažnyčioje eucharistinių iškilmių pradžią skelbė giesmė: ,,Ecce Sacerdos Magnus“. Įžanginį žodį tarė vyskupas Teofilius Matulionis“. Jis sakė, kad 550 m. Krikščionybės jubiliejaus proga už suteiktą Jėzaus Lietuvai malonę, kaip padėka surengtas Eucharistinis kongresas Kėdainiuose, kad tikintieji pagarbintų eucharistinį Jėzų, Jam padėkotų ir paprašytų laiminti ir globoti Katalikų Bažnyčią, Tėvynę Lietuvą, visas šeimas.

Birželio 27 dieną bendros pamaldos vyko Šaulių aikštėje (dabartinėje arenoje), o vakare prasidėjo įspūdinga naktinė adoracija. Maldininkai laikė rankose spalvotu popieriumi apjuostas žvakes. Vyskupas Teofilius Matulionis pradėjo pamaldas į kurias susirinko 12 tūkstančių tikinčiųjų. Dalyvavo 30 mišrių chorų, kurie giedojo giesmes.  Iš Šaulių aikštės vyskupui Teofiliui Matulioniui palaiminus minią tyli tikinčiųjų procesija patraukė į šv. Jurgio bažnyčią. Viduryje procesijos buvo nešamas kryžius. Apie 12 val. nakties Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia buvo sausakimša. Žmonių buvo pilnas ir šventorius. Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo vyskupas Teofilius Matulionis. Tuo metu Kėdainių dekanato dekanu buvo šv. Jurgio bažnyčios klebonas Kazimieras Pranskietis. Jis buvo eucharistinio kongreso pirmininkas Kėdainių dekanato.

Birželio 28 -  vaikų diena. Pagarbinti Eucharistiją susirinko Angelaičiai, kurie nuo 5 val. ryto meldėsi abejose Kėdainių bažnyčiose: šv. Jurgio ir šv. Juozapo. Jie susirikiavę eilėmis žygiavo į Šaulių aikštę, kur Šv. Mišias aukojo vyskupas Teofilius Matulionis.

Birželio 29 dieną į eucharistinį kongresą buvo atvykęs Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.“

 

 

                                                                                         Genė Sereikienė

                                                                                         Nuotraukos straipsnio autorės

 

/Rengdama straipsnį naudojausi  XX a.1937m.07 30 laikraščiu, istorikės Angelės Buškevičienės knyga, 2007m. ,,Kėdainių šv. Juozapo bažnyčia ir parapija“. Potemė - ,,Po eucharistijos ženklu“./